กกพ.เตรียมออกหลักเกณฑ์ Code of Practice สำหรับโครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เผยเตรียมออกหลักเกณฑ์ มาตรฐานสิ่งแวดล้อม(Code of Practice- CoP) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำสิ้นปี 2561 คาดเปิดรับฟังความคิดเห็นเร็วๆนี้  ด้านกระทรวงพลังงาน เร่งจัดทำกรอบรายละเอียดโครงการโซลาร์  3รูปแบบ  ได้แก่ โซลาร์ภาคประชาชน โซลาร์เสรี และ ประชารัฐโซลาร์เซลล์ ให้เสร็จสิ้นปี 2561 เช่นเดียวกัน  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านพลังงาน

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ.อยู่ระหว่างร่างระเบียบประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ(โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ) ซึ่งจะเป็นการกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) โดยคาดว่าจะสามารถเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในเร็วๆนี้ และประกาศใช้ได้ในช่วงสิ้นปี 2561นี้

“ระเบียบ CoP ดังกล่าว จะเน้นกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย อุปกรณ์ติดตั้ง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจะใช้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการทุกรายที่ต้องการติดตั้งโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ ไม่ใช่แค่รองรับเฉพาะโครงการของ กฟผ.เท่านั้น” นายวีระพล กล่าว

- Advertisment -

ส่วนการจัดทำระเบียบเพื่อรองรับโครงการประชารัฐโซลาร์เซลล์นั้น กกพ.ยังรอนโยบายจากภาครัฐ ซึ่งคาดว่ากระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ และน่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ใน 3 รูปแบบ คือ 1. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา(โซลาร์รูฟท็อป) สำหรับประชาชนทั่วไปแบบขายกำลังผลิตส่วนเกินเข้าระบบได้ หรือ โซลาร์ภาคประชาชน  2.โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา สำหรับประชาชนทั่วไปแบบไม่จำกัดปริมาณและไม่ขายเข้าระบบ หรือ โซลาร์เสรี และ3.โครงการประชารัฐโซลาร์เซลล์  ซึ่งคาดว่าทั้ง 3 โครงการจะมีความชัดเจนในสิ้นปี 2561 นี้

โดยเหตุผลที่กระทรวงพลังงาน จะต้องทำโครงการโซลาร์ภาคประชาชนและโซลาร์เสรี ควบคู่กันนั้น เพราะต้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านพลังงาน ซึ่งนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะรวมทั้ง 3 โครงการเข้าเป็นโครงการเดียวกันได้หรือไม่ เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติ

สำหรับโครงการประชารัฐโซลาร์เซลล์ เป็นโครงการใหม่ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 31 ก.ค.2561 มีมติมอบหมายให้กระทรวงพลังงานประสานกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลการดำเนินการ ซึ่งกระทรวงพลังงานยังอยู่ระหว่างประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อกำหนดรูปแบบโครงการ เบื้องต้นอาจเป็นการใช้งบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย และกระจายการผลิตไฟฟ้าให้ทั่วถึงในทุกภูมิภาค  ซึ่งตามหลักการของนโยบายประชารัฐนั้น จะต้องมีผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 3 ฝ่าย คือ รัฐ เอกชน และประชาชน และจะเป็นการติดตั้งในลักษณะโซลาร์บนภาคพื้นดิน (โซลาร์ฟาร์ม) ที่มีขนาดไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและมีความเสถียรในการผลิตด้วย

Advertisment