กกพ.ปรับลดค่าผ่านท่อก๊าซปตท.ระยะ 5 ปี พร้อมเปิดรับฟังความเห็นถึง 10 ส.ค.นี้

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) พิจารณาค่าบริการใช้ท่อก๊าซฯ  ปตท. ใหม่ระยะ 5 ปี (2565-2569 ) ตามโครงสร้างการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซฯระยะที่ 2 โดย กกพ. ปรับลดอัตราที่ ปตท. เสนอลงทั้งหมด พร้อมเปิดรับฟังความเห็นประชาชนจนถึงวันที่ 10 ส.ค. 2565  

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) แจ้งว่า สำนักงาน กกพ. ได้เปิดรับฟังความเห็น “อัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนคงที่ (Td) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)” ระหว่างวันที่ 27 ก.ค.-10 ส.ค. 2565

โดยสาระสำคัญระบุว่า เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2565 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ได้พิจารณาค่าใช้ท่อก๊าซฯ ปตท. ในส่วนของต้นทุนคงที่(Td) สำหรับการใช้ในรอบใหม่ 5 ปี ระหว่างปี 2565-2569 ที่สอดคล้องกับมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2564  เรื่องโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2

- Advertisment -

ทั้งนี้มีการกำหนดพื้นที่การใช้บริการค่าผ่านท่อก๊าซฯ ดังนี้  พื้นที่ 1. ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งระยอง สำหรับใช้กับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ, พื้นที่ 2.ระบบท่อส่งก๊าซฯ นอกชายฝั่งที่ขนอม สำหรับใช้กับโรงไฟฟ้าขนอม, พื้นที่ 3.ระบบท่อส่งก๊าซฯ บนฝั่ง สำหรับผู้ใช้จากโรงไฟฟ้า-ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV) และผู้ค้าปลีก NGV ตามแนวท่อก๊าซฯบนฝั่ง ,พื้นที่ 4. ระบบท่อส่งก๊าซฯ บนฝั่งจะนะ สำหรับโรงไฟฟ้าจะนะ และ NGV ตามแนวท่อบนฝั่งที่จะนะ และพื้นที่ 5. ระบบท่อส่งก๊าซฯ บนฝั่งที่น้ำพอง  สำหรับโรงไฟฟ้าน้ำพอง

โดย ปตท. ได้เสนออัตราค่าบริการผ่านท่อก๊าซฯ ที่จะใช้ในระยะ 5 ปี ระหว่างปี 2565-2569 ทั้งแบบแยก 5 พื้นที่ดังกล่าว และแบบรวมพื้นที่ 2-4  แต่เมื่อ กกพ. ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติให้ปรับลดอัตราที่ ปตท.เสนอลงทั้งหมด และนำมาเปิดรับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้องในครั้งนี้

ซึ่งรายละเอียดอัตราค่าบริการใช้ท่อก๊าซฯ ที่ ปตท.เสนอ แบ่งเป็น (1.) แบบแยกพื้นที่ โดยกำหนดอัตราค่าใช้ท่อฯ ในพื้นที่ 1 (นอกชายฝั่งระยอง) อยู่ที่ 14.3586 บาทต่อล้านบีทียู แต่ กกพ.ปรับลดเหลือ 12.7028 บาทต่อล้านบีทียู  (ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 8.5899 บาทต่อล้านบีทียู )

พื้นที่ 2 (นอกชายฝั่งที่ขนอม) อยู่ที่ 2.3235 บาทต่อล้านบีทียู แต่ กกพ.ปรับลดเหลือ 2.0763 บาทต่อล้านบีทียู (ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 14.2177 บาทต่อล้านบีทียู )

พื้นที่ 3(บนฝั่ง) อยู่ที่ 13.2870 บาทต่อล้านบีทียู แต่ กกพ.ปรับลดเหลือ 11.4615 บาทต่อล้านบีทียู (ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 12.0654 บาทต่อล้านบีทียู )

พื้นที่ 4 (บนฝั่งจะนะ) อยู่ที่ 1.1471 บาทต่อล้านบีทียู แต่ กกพ.ปรับลดเหลือ 0.9870 บาทต่อล้านบีทียู (ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 2.4855 บาทต่อล้านบีทียู )

พื้นที่ 5 (บนฝั่งที่น้ำพอง) อยู่ที่ 0.2776 บาทต่อล้านบีทียู แต่ กกพ.ปรับลดเหลือ 0.2680 บาทต่อล้านบีทียู (ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 1.1299 บาทต่อล้านบีทียู )

(2) แบบรวมพื้นที่ 2-4  ได้แก่ พื้นที่ 1  (นอกชายฝั่งระยอง) อยู่ที่ 14.3586 บาทต่อล้านบีทียู แต่ กกพ.ปรับลดเหลือ 12.7028 บาทต่อล้านบีทียู

พื้นที่ 2-4 (นอกชายฝั่งที่ขนอม-บนฝั่ง-บนฝั่งจะนะ) อยู่ที่ 12.4892 บาทต่อล้านบีทียู แต่ กกพ. ปรับลดเหลือ 10.7756 บาทต่อล้านบีทียู

พื้นที่ 5 (บนฝั่งที่น้ำพอง) อยู่ที่ 0.2776 บาทต่อล้านบีทียู แต่ กกพ.ปรับลดเหลือ 0.2680 บาทต่อล้านบีทียู

การปรับลดการคำนวณดังกล่าวเนื่องจาก กกพ. ได้เห็นควรให้ปรับปรุงด้านเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกิจการ ปี 2565-2569 ที่ ปตท.นำเสนอ 5,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นการคำนวณบนหลักการเงินสดขั้นต่ำสำหรับกิจการจำนวน 3 เดือน โดย กกพ.ให้คำนวณเหลือ 1 เดือนตามการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าที่ให้มีเงินสดขั้นต่ำเพียง 1 เดือน ดังนั้นจึงปรับลดเงินทุนหมุนเวียนจากที่ ปตท. เสนอลง เหลือ 1,800 ล้านบาท รวมทั้งการคำนวณส่วนอื่นๆ ประกอบทำให้สามารถปรับลดค่าบริการผ่านท่อก๊าซฯ ระยะ 5 ปี ระหว่างปี 2565-2569 ได้

ทั้งนี้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถร่วมแสดงความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ กกพ. www.erc.or.th ได้จนถึง 10 ส.ค. 2565 จากนั้น กกพ.จะออกเป็นประกาศต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.