กกพ. หนุน “Waste Side Story Camp” ครั้งที่ 2 สร้างเครือข่ายสื่อภาคเหนือตระหนักรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าจากขยะ   

- Advertisment-

จัดต่อเนื่องครั้งที่ 2 “Waste Side Story Camp” ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จังหวัดพิษณุโลก ระดมสื่อท้องถิ่นภาคเหนือตอนกลาง ร่วมเป็นเครือข่ายสร้างการตระหนักรู้และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า พร้อมศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ RDF ในจังหวัดพิจิตร โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 2 (พิษณุโลก) ร่วมบรรยายสถานการณ์ขยะในพื้นที่ และอัพเดทเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศและชุมชน

โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste Side Story) ดำเนินการโดยศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97 (5) ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ซึ่งเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้แก่สื่อมวลชนท้องถิ่น จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมโมราจ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีสื่อมวลชนทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์/เคเบิลทีวี และสื่อออนไลน์ รวมทั้งสมาคมผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดในพื้นที่ และสื่อภาคพลเมืองในพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน จากจังหวัดพิษณุโลก ตาก และกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรม

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จะมีนายเรืองชัย สงสำเภา ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 2 (พิษณุโลก) ผู้แทนจากสำนักงาน กกพ. เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม พร้อมร่วมบรรยายในหัวข้อ “พลังงานไฟฟ้าจากขยะและชุมชน” โดยมุ่งหวังจะสร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องในเรื่องพลังงานสะอาดจากการใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

- Advertisment -
โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste Side Story) ครั้งที่ 1 จ.เชียงใหม่  ซึ่งมีนายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
ภาพกิจกรรมโครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste Side Story) ครั้งที่ 1 จ.เชียงใหม่

นอกจากนี้  Waste Side Story Camp ครั้งที่ 2 นี้ จะยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และวิทยากรด้านการมีส่วนร่วม เข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยน เรียนรู้กับผู้เข้าร่วมประชุมเหมือนเช่นเคย ซึ่งนอกจากผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับชุดข้อมูลความรู้อย่างถูกต้องแล้ว ยังจะได้ฝึกผลิตผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบคลิปวิดีโอและคอนเทนต์สำหรับสื่อออนไลน์ในประเด็นเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ด้วยเทคนิคการคิดด้วยภาพ เพื่อสื่อสารเรื่องไฟฟ้าจากขยะได้อย่างน่าสนใจ และมีวิธีการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ สามารถส่งต่อความรู้และความเข้าเรื่องการบริหารจัดการขยะ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะด้วยการนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าสู่ชุมชนได้อย่างถูกต้อง

โดยในการอบรมครั้งนี้ กลุ่มสื่อมวลชนจะได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อประกอบการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ณ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โดยเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงขยะอัดแท่ง หรือ RDF (Refuse Derived Fuel) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่ง RDF ที่นำมาใช้ที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ ผลิตจากวัสดุเหลือใช้เหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เศษกระดาษ เศษไม้ เศษผ้า เศษพลาสติก เศษหนัง เศษยาง (ยกเว้น เศษยางรถยนต์)

บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมแบบ RDF โดยนำวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า
เชื้อเพลิง RDF ที่นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า

ทั้งนี้ ตามแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (AEDP 2018) ภาครัฐมีเป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนให้ได้ 900 เมกะวัตต์ ทำให้เกิดการลงทุนด้านการจัดการขยะด้วยการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่มากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง ส่งผลให้ปัญหาการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ลดลงและสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากขยะ

Advertisment

- Advertisment -.