กกพ.ยังไม่ประกาศรับซื้อไฟ โรงไฟฟ้าชุมชน จนกว่า ครม. จะเห็นชอบPDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่1

- Advertisment-

โรงไฟฟ้าชุมชน Quick Win สะดุด เพราะคณะรัฐมนตรียังไม่เห็นชอบ แผน PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่1 ที่บรรจุการซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเอาไว้  ส่งผลให้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.ยังไม่สามารถออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าได้  โดยหากดำเนินการก่อนมีมติครม.ออกมา จะถือเป็นการฝ่าฝืนมติ ผิดขั้นตอนตามกฎหมาย

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้า โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากประเภทQuick Win ที่มีเป้าหมายรับซื้อในปริมาณไม่เกิน 100 เมกะวัตต์  ที่เดิมกำหนดจะออกประกาศรับซื้อได้ ในวันที่ 17 เม ย.2563 ที่ผ่านมา  ว่า ทาง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ยังไม่สามารถออกประกาศรับซื้อไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ที่สนใจยื่นเสนอโครงการได้ แม้ จะมีการลงประกาศระเบียบหลักเกณฑ์ ในราชกิจจานุเบกษา รองรับเอาไว้แล้ว  เนื่องจาก คณะรัฐมนตรี(ครม.) ยังไม่ได้พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 หรือ PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1  แม้ว่าจะผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) มาแล้วก็ตาม

ทั้งนี้ ในแผนPDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ได้มีการบรรจุการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ตลอดทั้งแผนในปริมาณ 1,913เมกะวัตต์ โดยเป็นการรับซื้อไฟเข้าระบบภายในปี 2565 จำนวน 700เมกะวัตต์    ดังนั้นเมื่อ ครม.ยังไม่ได้เห็นชอบแผนฉบับใหม่ หน่วยงานรัฐจึงยังต้องปฏิบัติตามแผน PDP2018 ฉบับเดิม ที่ไม่ได้มีการบรรจุเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนไปก่อน

- Advertisment -

ทั้งนี้ หากทาง กกพ.ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนโดยที่ ครม.ไม่เห็นชอบ ในแผนPDP ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามระเบียบปฏิบัติ จะถือเป็นการฝ่าฝืนมติ ครม.

อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงพลังงานเตรียมความพร้อมต่างๆไว้ทุกด้านแล้ว หากครม.เห็นชอบก็สามารถเปิดรับซื้อได้ทันที  ซึ่งหาก กกพ.ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการไม่ทันเดือนเม.ย.2563 ก็สามารถเลื่อนระยะเวลาเปิดรับซื้อออกไปก่อนได้

Advertisment

- Advertisment -.