กกพ.ปรับเกณฑ์ใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มาตรา 97(3) ปี63 หวังเร่งอัดฉีดเม็ดเงิน 2,800 ล้านลงชุมชน

- Advertisment-

“กกพ.” ยกเครื่อง เกณฑ์การใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3) ปีงบประมาณ 2563 เพื่อเร่งอัดฉีดเม็ดเงิน 2.8 พันล้านบาท อาทิ การเปลี่ยนผู้ดำเนินการจากกลุ่ม 3 คนเป็นนิติบุคคล การจัดขอบเขตการใช้เงินใหม่ให้ชัดเจนใน 6 แผนงานหลัก การกระจายและเพิ่มอำนาจอนุมัติไปให้ระดับจังหวัด สามารถพิจารณาโดยไม่ต้องส่งกลับมาที่ส่วนกลาง เน้นเป้าหมายในการหนุนเสริมมาตรการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และลดผลกระทบทางสังคมจากวิกฤตการณ์โควิด-19

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ได้อนุมัติเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ หรือเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) เป็นจำนวนกว่า 2,800 ล้านบาท โดยวางเป้าหมายในการหนุนเสริมมาตรการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และลดผลกระทบทางสังคมจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)

ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแล และบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา97(3) ในหลายประเด็นเพื่อสร้างความคล่องตัว ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาลงเพื่อให้เม็ดเงินได้ถูกอัดฉีดผ่านชุมชนอย่างรวดเร็ว

- Advertisment -

ซึ่งการทบทวนแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ของ กกพ. กำหนดจัดเป้าหมายและวิธีการได้ดังนี้

การเปลี่ยนหน่วยดำเนินการที่เป็นกลุ่มบุคคล 3 คน ให้เป็นรูปแบบของนิติบุคคลที่มีการรวมกันของคนเช่น วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม สหกรณ์ และมูลนิธิ โดยวางเป้าหมายจะยกเลิกการดำเนินโครงการโดยกลุ่มบุคคล 3 คนให้หมดไปในปีงบประมาณ 2565

การปรับปรุงขอบเขตการใช้เงิน โดยจัดกลุ่มใหม่ให้มีความชัดเจนมากขึ้นจาก 11 ด้านเหลือ  7 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา  ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภคและด้านพลังงานชุมชน และด้านที่ 7 คือด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ไว้รองรับโครงการชุมชนที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามแผนงานหลัก

การกระจายอำนาจและเพิ่มอำนาจการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโครงการชุมชน ซึ่งดำเนินการควบคู่กับการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและการพัฒนาในภาพรวมของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหน่วยราชการที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ ที่จะทำให้การพิจารณาโครงการมีความคล่องตัวรวดเร็วมากขึ้น และไม่ต้องกลับมาสู่ชั้นของการพิจารณาจาก กกพ. ในส่วนกลางอีก

นายคมกฤช กล่าวว่า กกพ.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น และนำมาปรับปรุงในหลายประเด็นเพื่อให้เกิดความราบรื่นในการเปลี่ยนผ่านจากหลักเกณฑ์เดิมไปสู่หลักเกณฑ์ใหม่ด้วย อาทิ การเพิ่มผู้แทนภาครัฐในแผนงานหลักเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า(คพรฟ.) โดยคงสัดส่วนจำนวนกรรมการจากภาคประชาชน เป็นสัดส่วน 2 ใน 3 ไว้ตามเดิม

การให้อำนาจ คพรฟ.พิจารณาใช้เงินในแผนงานด้านที่ 7 เกิน 25 ล้านบาทได้ ตามความจำเป็นแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ตามที่ กกพ. กำหนด การอนุโลมให้กลุ่มบุคคล 3 คน ยังสามารถเป็นหน่วยดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ 2564 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 3 แสนบาทต่อโครงการไว้ตามเดิมและการให้บังคับใช้เกณฑ์การประกาศพื้นที่กองทุนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าใหม่เฉพาะกองทุนที่จัดตั้งหลังจากหลักเกณฑ์ใหม่มีผลบังคับใช้เป็นต้น

Advertisment

- Advertisment -.