กกพ. ปรับอัตราค่าผ่านท่อก๊าซธรรมชาติ ปตท.ใหม่ คาดช่วยลดต้นทุนผู้ผลิตไฟฟ้า​ได้ 5,900 ล้านบาทต่อปี

- Advertisment-

กกพ. ปรับอัตราค่าผ่านท่อก๊าซธรรมชาติ ปตท. ตามโครงสร้างการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ภายใต้หลักเกณฑ์ Building Block เพื่อสะท้อนต้นทุนทรัพย์สินที่แท้จริง พร้อมกำหนด WACC ( ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)​ ให้สะท้อนต้นทุนการเงินตามรอบการกำกับ เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 นี้เป็นต้นไป คาดช่วยลดต้นทุนค่าผ่านท่อ ในการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 5,900 ล้านบาทต่อปี

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กกพ. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 กกพ. ได้มีมติเห็นชอบอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติฯ ในส่วนของต้นทุนคงที่ (Td) สำหรับรอบการกำกับ 5 ปี (2565-2569) และส่วนของต้นทุนผันแปร (Tc) สำหรับปี 2565 ของ ปตท. ตามโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติใหม่ที่ กพช. เห็นชอบเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564

โดยการคำนวณครั้งนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณต้นทุนคงที่ (Td) ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่คำนวณแบบค่าเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ 40 ปี ตามหลักการ Discount cash-flow เป็น การคำนวณทุกๆ 5 ปี โดยคำนวณแบบ Building Block ซึ่งมีการพิจารณาถึงสินทรัพย์ที่มีการลงทุนและใช้งานจริง โดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและในอนาคตตามต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) รวมทั้งได้ปรับปรุงการแบ่งพื้นที่บริการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Zone) ใหม่เพื่อให้การคำนวณค่าผ่านท่อมีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติและรองรับการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

- Advertisment -

การทบทวนอัตราค่าบริการทั้งสองส่วนทำให้ค่าผ่านท่อของผู้ใช้ก๊าซลดลงและส่งผลให้สามารถลดต้นทุนค่าผ่านท่อ ในการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 5,900 ล้านบาทต่อปี ในปี 2565 – 2569 และทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงได้กว่า 3 สตางค์ต่อหน่วย

“การปรับอัตราตามหลักเกณฑ์ใหม่ทำให้อัตราค่าผ่านท่อก๊าซของ ปตท. เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำกับอัตราตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และเป็นการปรับเพื่อให้สะท้อนโครงสร้างและแหล่งที่มาของก๊าซธรรมชาติ และสะท้อนทรัพย์สินและผลตอบแทนทางการเงินในรอบการกำกับมากขึ้น ส่งผลให้ ปตท. ต้องใช้ WACC ระหว่าง 6.48% – 7.31% ในรอบการกำกับปี 2565-2569 โดยสำนักงาน กกพ. ได้เปิดรับฟังความเห็นตามขั้นตอนตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 แล้ว โดยในการประชุม กกพ.ครั้งที่ 39/2565 (ครั้งที่ 806) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ได้นำความเห็นทั้งหมดมาประมวลแล้วให้สำนักงาน กกพ. แจ้ง ปตท. ปรับอัตราใหม่ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บิลค่าก๊าซเดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป” นายคมกฤช กล่าว

Advertisment

- Advertisment -.