กกพ. จัดต่อ “Waste Side Story Camp” ครั้งที่ 3 ที่โคราช หนุนท้องถิ่นรวมพลังเปลี่ยนขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า

- Advertisment-

กกพ. เตรียมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste Side Story Camp) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 ที่จังหวัดนครราชสีมา หนุนชุมชนท้องถิ่นร่วมเป็นเครือข่ายหาวิธีกำจัดขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสมและยั่งยืน พร้อมศึกษาดูงานที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 6 (นครราชสีมา) ร่วมบรรยายสถานการณ์ขยะในพื้นที่ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจร

โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste Side Story) ดำเนินการโดยศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97 (5) ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ซึ่งเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้แก่สื่อมวลชนท้องถิ่น จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมรายาแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีสื่อมวลชนทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์/เคเบิลทีวี และสื่อออนไลน์ รวมทั้งสมาคมผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดและสื่อภาคพลเมืองในพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน เข้าร่วมการอบรม

สำหรับจังหวัดนครราชสีมา ประสบปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นทุกปี และได้พยายามหาวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้องการให้เหลือไปฝังกลบน้อยที่สุด ทำให้ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา ร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบการจัดการขยะแบบครบวงจร จนทำให้มีการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ที่สามารถรองรับขยะมูลฝอยจากเทศบาลนครนครราชสีมา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงได้วันละ 230 ตัน หรือประมาณ 83,950 ตันต่อปี โดยสามารถนำก๊าซชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ และเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่ได้จากขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 800 กิโลวัตต์ คิดเป็นพลังงานไฟฟ้า 6.4 ล้านหน่วยต่อปี พร้อมทั้งเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง เพื่อการจัดการปริมาณขยะที่ยั่งยืน

- Advertisment -

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้แทนจากสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 6 (นครราชสีมา) จึงจะให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ขยะมูลฝอยในพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการจัดการด้วยการนำเทคโนโลยีมาเปลี่ยนขยะชุมชนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และวิทยากรด้านการมีส่วนร่วม มาร่วมแชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยน และเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมประชุมเหมือนเช่นเคย และยังจะได้ฝึกผลิตผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบคลิปวิดีโอและคอนเทนต์สำหรับสื่อออนไลน์ในประเด็นเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากขยะด้วยเทคนิค “คิดด้วยภาพ” เพื่อสื่อสารและนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างน่าสนใจ และสามารถส่งต่อความรู้และความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการขยะและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าสู่ชุมชนได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ กลุ่มสื่อมวลชนท้องถิ่นจะได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อประกอบการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ที่มีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้บริหารจัดการขยะในหลากหลายรูปแบบ ทำให้สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตได้

#wastesidestory #wastesidestorycamp #พลังงานไฟฟ้าจากขยะ

Advertisment

- Advertisment -.