กกพ. กดค่าบริการคลัง LNG มาบตาพุดแห่งที่ 2 ใช้อัตราเดิม 18.83 บาท/ล้านบีทียู ชั่วคราว

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดรับฟังความเห็น “อัตราค่าบริการสถานี LNG มาบตาพุดแห่งที่ 2 ” ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ระหว่าง 12-26 พ.ค. 2565 ชี้มีการเสนออัตราที่ 19.38 บาทต่อล้านบีทียู สูงกว่าค่าบริการสถานี LNG มาบตาพุดแห่งที่ 1 ที่คิดในราคา 18.83 บาทต่อล้านบีทียู  ดังนั้น กกพ. สรุปให้ใช้อัตราเดิมที่ 18.83 บาทต่อล้านบีทียู เป็นการชั่วคราวจนกว่า กกพ. จะศึกษาอัตราที่เหมาะสมในภาพรวมของประเทศเสร็จ

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center- ENC) รายงานว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ได้เปิดรับฟังความเห็น “อัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ สำหรับสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 (LMPT 2) ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด” ระหว่างวันที่ 12-26 พ.ค. 2565 นี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของ กกพ. ที่ www.erc.or.th

โดยเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2565 คณะกรรมการ (บอร์ด) กกพ. ได้พิจารณาผลการคำนวณอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้รับใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ สำหรับสถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด แห่งที่ 2 (LMPT 2) ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด โดยมีผลการพิจารณาอัตราค่าบริการส่วนของต้นทุนคงที่ (Ld) สำหรับรอบการกำกับ 5 ปี (ปี 2565 – 2569) ที่อัตรา 17.9292 บาทต่อล้านบีทียู และอัตราค่าบริการส่วนของต้นทุนผันแปร (Lc) ที่อัตรา 1.4518 บาทต่อล้านบีทียู ทำให้มีอัตราค่าบริการสำหรับสถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด แห่งที่ 2 รวมเท่ากับ 19.3810 บาทต่อล้านบีทียู

- Advertisment -

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการคำนวณอัตราค่าบริการของสถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด แห่งที่ 2 ได้ใช้ปริมาณการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติในภาพรวมของประเทศ ส่วนที่เกินจากปริมาณการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติสูงสุดของ สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 1 โดยอัตราที่คำนวณได้ดังกล่าวสูงกว่าอัตราค่าบริการของสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 1 (ค่า Ld และค่า Lc) ซึ่งเรียกเก็บเท่ากับ 18.8313 บาทต่อล้านบีทียู ในปัจจุบัน

ดังนั้น กกพ. จึงเห็นควรกำหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด แห่งที่ 2 ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด สำหรับการดำเนินงานในระยะเริ่มต้น เท่ากับสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 1 ประกอบด้วย อัตราค่าบริการส่วนของต้นทุน คงที่ (Ld) เท่ากับ 18.3506 บาทต่อล้านบีทียู และอัตราค่าบริการส่วนของต้นทุนผันแปร (Lc) เท่ากับ 0.4807 บาท ต่อล้านบีทียู เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการพิจารณาเห็นชอบปรับอัตราค่าบริการจาก กกพ. และมอบหมายให้สำนักงาน กกพ. ศึกษาความเหมาะสมของการจัดสรรปริมาณการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติของแต่ละสถานีแอลเอ็นจีในภาพรวมของประเทศ เพื่อกำหนดอัตราค่าบริการที่เหมาะสมอีกครั้ง ดังนั้นจึงได้นำรายละเอียดดังกล่าวมาเปิดรับฟังความเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระหว่าง 12-26 พ.ค. 2565 นี้ต่อไป

ทั้งนี้เมื่อวันที่  19 พ.ค. 2565 นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) หรือ PTT  กล่าวว่า ในส่วนของโครงการก่อสร้างคลังจัดเก็บและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) แห่งที่ 2 ในจังหวัดระยอง (T-2) ระยะแรก จะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการในช่วงปลายเดือน มิ.ย. หรือ ต้นเดือน ก.ค. 2565 นี้ ซึ่งจะรองรับการนำเข้า LNG ได้ 2.5 ล้านตัน และสิ้นปี 2565 จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมรองรับนำเข้า LNG ได้ถึง 7.5 ล้านตัน และเมื่อรวมกับ Terminal แห่งที่ 1 จะทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพรองรับ LNG ได้ถึง 19 ล้านตันต่อปี

Advertisment