กกต. เห็นชอบหลังเลือกตั้ง​ ให้ใช้งบประมาณกลางช่วยเหลือค่าไฟประชาชนได้ตามมติ ​ครม.

- Advertisment-

กกต.​ เห็นชอบ​ ให้คณะรัฐมนตรีใช้งบประมาณกลาง​ ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้ประชาชนได้ หลังพ้นวันเลือกตั้งเมื่อวันที่​ 14​ พฤษภาคม​ 2566 แล้ว

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าว​พลังงาน​ (Energy​ News​ Center-ENC)​ รายงานว่า ​ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีการใช้จ่ายงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรา 169 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน เสนอให้ใช้งบดังกล่าวเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนจากราคาค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น​ ในงวดเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 2566 ภายในกรอบวงเงินทั้งสิ้น 10,464,000,000 บาท นั้น ทาง กกต. ซึ่งประชุมเมื่อวันที่​ 15​ พฤษภาคม​ 2566​ ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามมติ ครม. ดังกล่าว​ ได้ เนื่องจากพ้นวันเลือกตั้งเมื่อวันที่​ 14​ พฤษภาคม​ 2566 แล้ว

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การที่ กกต. เลือกพิจารณาเรื่องดังกล่าวหลังวันเลือกตั้งนั้น เนื่องจากเห็นว่า มติ ครม. ดังกล่าวออกมาในช่วงการรักษาการของคณะรัฐมนตรี โดยมีการกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจนแล้ว คือ วันที่ 14 พ.ค. 2566 ดังนั้น การพิจาณาให้ดำเนินการตามมติก่อนวันเลือกตั้ง อาจจะมีผลต่อคะแนนนิยมของพรรคการเมืองในรัฐบาลซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลการเลือกตั้ง

- Advertisment -

สำหรับมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า​ ตามมติ​ ประกอบด้วย

  1. มาตรการเร่งด่วน ช่วยค่าไฟฟ้า 1 เดือน

– ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า ให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้ฟ้าบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

– วงเงินช่วยเหลือจำนวน 150 บาทต่อราย กำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในรอบบิลเดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นช่วงเดือนที่มีสถิติความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของประเทศและจะเริ่มลดลงในเดือนมิถุนายน นี้

– เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน  500 หน่วยต่อเดือน

  1. ขยายมาตรการช่วยกลุ่มเปราะบาง แบบขั้นบันได

– ให้ส่วนลดแบบขั้นบันได แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

– ขยายเวลาออกไป 4 เดือน งวดเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม  2566 กำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราส่วนลดเดียวกันกับช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2566

– รอบบิลเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม​ 66 (4 เดือน)

2.1 บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้า 1-150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 92.04 สตางค์ต่อหน่วย

โดยมีผลต่างค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่า Ft เรียกเก็บและส่วนลด 1.39 สตางค์ต่อหน่วย

2.2 บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้า 151-300 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 67.04 สตางค์ต่อหน่วย

โดยมีผลต่างค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่า Ft เรียกเก็บและส่วนลด 26.39 สตางค์ต่อหน่วย

Advertisment

- Advertisment -.