“Waste Side Story Camp” ครั้งที่ 5 จ. ขอนแก่น รวมพลังสื่อภาคอีสานสร้างตระหนักรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าจากขยะ

- Advertisment-

กกพ. สนับสนุนโครงการ “Waste Side Story” จัด workshop สร้างความตระหนักรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าจากขยะให้สื่อมวลชนต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 ที่จังหวัดขอนแก่น มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคอีสาน  เรื่องการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า พร้อมนำกลุ่มสื่อมวลชนเข้าศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะ ณ ชุมชนโนนชัย 1 เขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะและคัดแยกขยะที่ประสบผลสำเร็จ สามารถลดปริมาณขยะด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่ และขยะส่วนที่ไม่สามารถรีไซเคิลจะนำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า

โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste Side Story) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้แก่สื่อมวลชนท้องถิ่นเป็นครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 26–27 สิงหาคม 2563 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของโครงการฯ มีสื่อมวลชนทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์/เคเบิลทีวี และสื่อออนไลน์ รวมทั้งสมาคมผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดและสื่อภาคพลเมืองจากจังหวัดหนองคาย อุดรธานี และกาฬสินธุ์ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน เข้าร่วมการอบรมและดูงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่นเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการขยะในเมืองขอนแก่น มีการคัดแยกขยะและมีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการนำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมี นายวินิจ ศรีอุบล ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 4 (ขอนแก่น) เป็นประธานเปิดงาน และนางสาวอาริยา หุ่นวงศ์ษา ผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 4 (ขอนแก่น) ร่วมบรรยาย “พลังงานไฟฟ้าจากขยะและชุมชน” รวมทั้งนายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น รวมทั้งผู้แทนจากโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและการจัดการขยะเพื่อนำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า

นายวินิจ ศรีอุบล ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 4 (ขอนแก่น)

สำหรับเทศบาลนครขอนแก่น ปัจจุบันประสบปัญหาปริมาณขยะชุมชนล้นเกินการจัดการ สร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเฉลี่ยวันละ 167.55 ตัน จึงมีการกำหนดแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปี 2559 – 2564 พร้อมทั้งจัดทำโครงการจัดการขยะต้นทาง (3Rs) เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งชุมชนโนนชัย 1 นับเป็นต้นแบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ เพราะมีข้อตกลงกับครัวเรือน หอพัก วัด สถานศึกษา ให้คัดแยกขยะเพื่อนำไปขายหรือรีไซเคิล ส่วนขยะอินทรีย์ที่ได้จากเศษอาหารในครัวเรือน ให้จัดเก็บและรวบรวมเศษอาหารส่งไปที่ศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ภายในชุมชนเพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพ และส่งกลับไปให้ทุกครัวเรือนใช้ประโยชน์ เช่น รดผักสวนครัว ซึ่งแนวทางดังกล่าวช่วยลดปริมาณขยะภายในชุมชนลงได้เป็นจำนวนมาก ส่วนขยะที่เหลือจากการรีไซเคิล จังหวัดขอนแก่นมีการบริหารจัดการและกำจัดด้วยการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมีโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ คือ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีนเพาเวอร์ จำกัด ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

- Advertisment -

นอกจากนี้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมแชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยน และเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมให้คำแนะนำและเทคนิคการเล่าเรื่อง “Story Telling” และเทคนิค “คิดด้วยภาพ” เพื่อให้สื่อท้องถิ่นนำไปใช้ในการผลิตชิ้นงานคลิปวิดีโอและคอนเทนต์สำหรับสื่อออนไลน์ หลังจากที่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการขยะในพื้นที่ชุมชนโนนชัย 1 ซ.ราษฎร์คนึง 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นสื่อกลางสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างถูกต้องให้แก่ชุมชนต่าง ๆ

 

โครงการ Waste Side Story ดำเนินการโดยศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97 (5) ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) โดยการจัด 4 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากสื่อมวลชนท้องถิ่นเป็นอย่างดี

#wastesidestory #wastesidestorycamp #WastetoEnergy #พลังงานไฟฟ้าจากขยะ

 

Advertisment

- Advertisment -.