Waste Side Story ครั้งที่ 4 โชว์คอนเทนต์สื่อท้องถิ่น หนุนแนวคิดเปลี่ยนขยะเป็นไฟฟ้า

- Advertisment-

สื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โชว์ผลงานผลิตคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ “พลังงานไฟฟ้าจากขยะ” ในโครงการ Waste Side Story ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ที่จังหวัดชลบุรี หนุนแนวทางจัดการขยะตั้งแต่ระดับชุมชนด้วยการคัดแยกเพื่อเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธีและนำขยะมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า

โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste Side Story) ครั้งที่ 4  จัดโดยศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้นำสื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์/เคเบิลทีวี และสื่อออนไลน์ รวมทั้งสมาคมผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดและสื่อภาคพลเมือง จำนวนทั้งสิ้น 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม workshop โดยศึกษาดูงานที่ โรงไฟฟ้า ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ และนำข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าขยะและจากวิทยากรของโครงการฯ ที่ถ่ายทอดเทคนิค “การรายงานข่าวแบบเรื่องเล่า (Story Telling)” มาผลิตเนื้อหาสื่อออนไลน์และคลิปวิดีโอ

- Advertisment -

 

 

โดยแต่ละกลุ่มนำเสนอเนื้อหา (Content) สื่อออนไลน์ และคลิปวิดีโอ (VDO) อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ ภายใต้โจทย์ “พลังงานไฟฟ้าจากขยะ” พร้อมทั้งนำเทคนิคการเล่าเรื่องมาใช้ในการผลิตผลงานเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและสะท้อนแนวทางการจัดการปัญหาขยะในพื้นที่ภาคตะวันออกได้อย่างสนุกสนาน และเข้าใจง่าย

สำหรับผลงานที่ชนะใจกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผลงานจากกลุ่มผู้สื่อข่าวท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง Begin From Us เริ่มได้ที่ตัวเรา” เพื่อสื่อสารให้ทุกคนในสังคมรับรู้ว่าสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะได้ด้วยการจัดเก็บและทิ้งแยกขยะให้ถูกประเภท

คลิปวิดีโอ เล่าเรื่องด้วยการจุดประเด็นปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และกองภูเขาขยะจำนวนมหาศาลที่ยังรอการจัดการอย่างถูกวิธี ตามด้วยภาพขยะที่ถูกทิ้งตามสถานที่ต่าง ๆ แต่หากทุกคนรู้จักเก็บและแยกขยะจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมาก อย่างเช่น การนำมาเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ชุมชนรอบข้างและประเทศชาติ ขณะที่ช่วงท้ายของคลิปทิ้งประเด็นคำถาม “แล้วคุณล่ะ เริ่มหรือยัง” เพื่อกระตุกความคิดการทิ้งขยะอย่างถูกวิธี ผลงานดังกล่าวยังถูกนำเสนอผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย แฟนเพจรู้เรื่องแปดริ้ว ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 31,000 คน รวมทั้งยังได้เผยแพร่ผลงานผลิตคอนเทนต์ ผ่านแฟนเพจ Padriew News Station เชิญชวนทุกคนหันมาใส่ใจกับการทำให้ “ขยะ” เป็นพลังงานที่มีความสำคัญต่อการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าอีกด้วย

 

 

โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste Side Story) โดยศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97 (5) ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

#WasteSideStory #WastetoEnergy #WasteSideStoryCamp #พลังงานไฟฟ้าจากขยะ

Advertisment

- Advertisment -.