Waste Side Story ครั้งที่ 2 รุกสร้างเครือข่ายสื่อท้องถิ่นภาคเหนือตอนกลางตระหนักรู้พลังงานไฟฟ้าจากขยะ

- Advertisment-

โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ หรือ Waste Side Story ครั้งที่ 2 จัดโดย ศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จังหวัดพิษณุโลก มีสื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนกลาง ได้แก่ พิษณุโลก กำแพงเพชร และตาก เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน

โดยนายเรืองชัย สงสำเภา ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 2 (พิษณุโลก) ได้กล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายสถานการณ์ขยะในพื้นที่ภาคเหนือที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของเมือง และการท่องเที่ยว พร้อมแนะแนวทางจัดการขยะด้วยการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นหรือเทศบาลและ เอกชน โดยดึงพลังสื่อมวลชนท้องถิ่นร่วมเป็นเครือข่ายสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากขยะสู่ชุมชน

สื่อมวลชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด นิคมอุตสาหกรรม ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงขยะอัดแท่ง หรือ RDF มาผลิตกระแสไฟฟ้า และใช้เทคโนโลยีควบคุมคุณภาพดิน น้ำ และอากาศ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง นอกจากนั้น ยังได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้มาแชร์ประสบการณ์ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าขยะในต่างประเทศ รวมทั้งฝึกเทคนิคคิดด้วยภาพและเทคนิคการเล่าเรื่อง เพื่อผลิตเนื้อหาเรื่องพลังงานไฟฟ้าจากขยะ สำหรับเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์และน่าสนใจ

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.