OR ปรับวิสัยทัศน์ใหม่ ทุ่ม 2 แสนล้านในอีก10 ปีข้างหน้าเพื่อ​เติบโตร่วมกับพันธมิตร​

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ปรับวิสัยทัศน์​และ​ทิศทางธุรกิจใหม่ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” ตั้งงบ 2 แสนล้านบาท ช่วง 10 ปีข้างหน้า สู่เป้าหมายการมีกำไร EBITDA มากกว่า 40,000 ล้านบาท ภายในปี 2030 เน้น 50% มาจากการเติบโตร่วมกับพันธมิตรของ OR

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า OR ได้กำหนดวิสัยทัศน์การดำเนินงานใหม่ คือ  “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” หรือ “Empowering All Toward Inclusive Growth” เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการเติบโตของผู้คนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายในปี 2030 หรือ OR 2030 Goals ใน 3 ด้าน ได้แก่

1) การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน (Living Community) ซึ่งครอบคลุมทั้งในพื้นที่ที่ OR ดำเนินธุรกิจและชุมชนรอบพื้นที่ธุรกิจ มากกว่า 15,000 ชุมชน หรือกว่า 12 ล้านชีวิต

- Advertisment -

2) การสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด,เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถานประกอบการ และลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ โดยตั้งเป้าที่จะลดให้ได้มากกว่า 1 ใน 3 หรือประมาณ 33% เมื่อเทียบกับปี 2018 รวมทั้งตั้งเป้าที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-Neutrality) ภายในปี 2030 และบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ภายในปี 2050

3) การสร้างการเติบโต สร้างอาชีพ และการกระจายความมั่งคั่ง (Economic Prosperity) สู่คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ประกอบการขนาดย่อม (SMEs) พนักงาน และชุมชนมากกว่า 1 ล้านราย ผ่านการเติบโตโดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) เป็นหลัก

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปี 2030 ทาง OR ได้เตรียมงบประมาณลงทุนกว่า 200,000 ล้านบาทในช่วง 10 ปีข้างหน้า โดยตั้งเป้าหมายในปี 2030 จะมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) มากกว่า 40,000 ล้านบาท โดยกว่า 50% มาจากการเติบโตร่วมกับพันธมิตรของ OR

โดย OR ได้พัฒนาโมเดล “OR Inclusive Partnership” ขึ้น ประกอบด้วยการนำความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง แสวงหาสิ่งที่พันธมิตรต้องการ และการเข้าไปเติมเต็มได้ด้วยศักยภาพที่ OR มีอยู่ รวมทั้งพัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับพันธกิจทั้ง 4 ด้าน คือ การสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานแบบผสมผสานเพื่อการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Mobility) การสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างครบวงจรเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ (All Lifestyles) การขยายฐานธุรกิจเพื่อสร้างความสำเร็จและการยอมรับในตลาดโลก (Global Market) และการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับสู่นวัตกรรมในแบบฉบับของ OR (OR Innovation)

Advertisment

- Advertisment -.