Moverity แอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มสำหรับติดตามการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมใช้งานแล้ววันนี้!

- Advertisment-

การใช้พลังงานในประเทศไทยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกครั้งหลังการผ่อนคลายมาตรการสำหรับ COVID-19 เนื่องจากอุตสาหกรรมเริ่มกลับมาทำงานอย่างเต็มที่ รถก็กลับมาติดเหมือนเดิม เป็นจังหวะพอดีที่ขณะนี้แพลตฟอร์ม Moverity ซึ่งสร้างเพื่อเก็บข้อมูลเป็นฐานสำหรับการหาอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มาจากการขับจริงบนท้องถนน (Real-world fuel   economy) สามารถเริ่มใช้งานได้แล้ว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้รถมีข้อมูลเพื่อการประหยัดน้ำมันและประหยัดเงินในกระเป๋า

ในต่างประเทศ การเก็บข้อมูลการใช้น้ำมันจากผู้ขับรถกำลังเป็นที่นิยม ไม่ว่าจะเป็นยุโรป หรือ อเมริกา ซึ่งประเทศเหล่านั้นนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการออกแบบนโยบายการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ และเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการเลือกซื้อรถยนต์

Moverity คืออะไร?

Moverity คือ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชั่น และเว็บไซต์ในการบันทึกข้อมูลการใช้น้ำมันของรถยนต์เพื่อให้ผู้ขับรถสามารถทราบประสิทธิภาพการใช้น้ำมันของรถตนเอง และสามารถเปรียบเทียบได้ว่ารถของตนเองมีประสิทธิภาพการใช้น้ำมันอย่างไรเมื่อเทียบกับรถคันอื่นๆในระบบ พร้อมทั้งเสนอเคล็ดลับในการประหยัดน้ำมันเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถประหยัดเงินค่าเชื้อเพลิงได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย โดยการกรอกข้อมูลนั้นง่าย ทำได้หลายช่องทางตามความสะดวก

- Advertisment -

Moverity ไม่ได้เป็นเพียงแค่ Application แต่เป็น Car database ของประเทศไทย

จากการเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ส่งผลให้จำนวนของยานพาหนะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก ปี 2562 มีจำนวนยานพาหนะที่จดทะเบียนสะสม รวม 39.3 ล้านคัน หรือคิดเป็นอัตราการครอบครองยานพาหนะประมาณ 592 คันต่อประชากร 1000 คน โดยมีจำนวนยานพาหนะเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.9 ล้านคันต่อปี  เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน คาดการณ์ว่า ในปี 2573 ภาคขนส่งจะมีสัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายสูงถึง 31% เป็นอันดับสองรองจากภาคอุตสาหกรรม

ที่มา: http://www.eppo.go.th/images/POLICY/ENG/EEDP_Eng.pdf

กระทรวงพลังงานจึงให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานของภาคขนส่งและได้กำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน 2558 – 2579 ตามกรอบการใช้พลังงานของประเทศในระยะยาว ตัวอย่างเช่น มาตรการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต มาตรการติดฉลากประหยัดพลังงานในยางรถยนต์ มาตรการการขับประหยัดพลังงาน เป็นต้น การดำเนินมาตรการต่างๆ เหล่านี้จำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลกิจกรรมของภาคขนส่งอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถประเมินนโยบายอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งที่สะท้อนมาจากการใช้งานจริงได้ นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่ง โดยมีข้อมูลที่จำเป็นต้องเก็บรวบรวม เช่น ระยะการเดินทาง และข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงตามประเภทของยานพาหนะ

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้มาจากการทดสอบที่ควบคุมปัจจัยต่างๆ ในห้องปฏิบัติการทำให้ได้ค่าการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่รายงานต่ำกว่าการใช้งานจริง ซึ่งจะต่างจากการเก็บข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มาจากการขับจริงบนท้องถนน (Real-world fuel economy) Moverity จึงเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยอุดช่องว่างของการเก็บข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ โดยการสร้างฐานข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่โปร่งใสจากการเก็บข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มาจากการขับจริงบนท้องถนน เพื่อให้ผู้ใช้รถและภาครัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบออนไลน์และนำไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนั้น Moverity ยังสามารถให้ข้อมูลการขับประหยัดพลังงาน (Eco-driving) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถประหยัดน้ำมันได้อีกด้วย

Moverity ใช้งานอย่างไร?

ผู้ขับรถยนต์สามารถใช้ Moverity ได้ผ่าน 3 ช่องทาง 1) เว็บไซต์ (mymoverity.com) 2) Facebook Messenger พิมพ์ @Moverity (messenger.com/t/moverity) และ 3) Moverity App บน Apple store และ Google Play

จากนั้นทำการกรอกข้อมูลผู้ใช้งานและรถยนต์เพื่อเริ่มต้นใช้งานในระบบ ต่อมาทุกครั้งที่เติมน้ำมันให้ผู้ใช้งานเก็บใบเสร็จเติมน้ำมันและข้อมูลเลขหน้าไมล์รถยนต์ทุกครั้งและทำการกรอกข้อมูลเข้าระบบ Moverity เมื่อเก็บข้อมูลการเติมน้ำมันเกิน 2 ครั้ง ระบบจะสามารถทำการคำนวณประสิทธิภาพการใช้น้ำมันได้!

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการใช้งานและฟังก์ชั่นที่น่าสนใจของ Moverity ได้ คลิกที่นี่ https://www.facebook.com/moverity/posts/668158923962583

สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ Moverity ผ่านทาง

 Facebook page/ Moverity

Twitter/ @Moverity

Line official account/ @Moverity

 

Advertisment

- Advertisment -.