LONGi คว้ารางวัล High Achievers จากศูนย์ทดสอบในสหรัฐฯ ด้วยประสิทธิภาพยอดเยี่ยมของโมดูลโซลาร์เซล

- Advertisment-

บทความจาก LONGi

US Renewable Energy Testing Center (RETC) ซึ่งเป็นศูนย์ตรวจสอบด้านวิศวกรรมและให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียน ได้เผยแพร่รายงานดัชนีโมดูล “Photovoltaic Module Index Report” (PVMI) ประจำปี 2563 ที่ผ่านมา หลังจากที่ RETC ได้ทำการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของโมดูลโซลาร์เซลล์อย่างครอบคลุมทั่วโลก ซึ่งปรากฏว่า LONGi สามารถคว้ารางวัล “High Achievers” มาครองได้อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เคยได้รับรางวัลดังกล่าวมาแล้วในปี 2562 โดยเป็นผลมาจากประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมของแผงโซลาร์เซลล์ของ LONGi 

- Advertisment -

โมดูลหรือแผงโซลาร์เซลล์ของ LONGi ทำงานได้อย่างดี จากการประเมินโดย RETC ภายใต้หลักเกณฑ์สามประการ คือ ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และคุณภาพ (reliability, performance and quality) LONGi จึงเป็นหนึ่งในเพียงสามบริษัทที่ได้รับรางวัล High Achievers ดังกล่าว และยังเป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์เพียงรายเดียวที่ผลการประเมินทั้ง 8 หัวข้อ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าว ออกมาดีทั้งหมด ซึ่งเป็นผลมาจากแผงโซลาร์เซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์ (monocrystalline) ของ LONGi ที่มีความน่าเชื่อถือสูงและประสิทธิภาพการทำงานยอดเยี่ยม

สำหรับรายงานดัชนี PVMI ดังกล่าว เป็นการนำเสนอภาพรวมของการทดสอบที่ดำเนินการโดย RETC เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของโมดูลโซลาร์เซลล์ และมีการสุ่มตัวอย่างข้อมูลการทดสอบ เพื่อให้การยอมรับและยกย่องผู้ผลิตที่มีผลงานยอดเยี่ยม และแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการผลิตแผงโซลาร์เซลของผู้ที่ได้รับรางวัล

รายงาน PVMI ได้เปิดเผยเกณฑ์ในการทดสอบ โดยในด้านความน่าเชื่อถือ (reliability) ได้นำเสนอข้อมูลผลการทดสอบเชิงเทคนิคต่างๆ เช่น DH2000, TC600, DML, UV and PID196h (ดูภาพ 1) ส่วนด้านผลการทำงาน (performance) ได้นำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน การจัดอันดับ PVUSA Test Conditions (PTC)*  รวมถึงข้อมูล Pvsyst simulation (โปรแกรมจำลองออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์) และ LID (การเสื่อมสภาพเพราะแสง) (ดูภาพ 2) ส่วนในด้านคุณภาพ (quality) รายงานได้เปิดเผยผล Thresher Test ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้

ภาพ 1:ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพของโมดูลด้านความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์

ภาพ 2:  ภาพรวมผลการประเมินของ RETC ใน 8 หัวข้อ

รางวัล “High Achievers” และผลการประเมินที่ยอดเยี่ยมทั้ง 8 ด้าน เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ LONGi ที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพดีให้ลูกค้า ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำของโลก LONGi ให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การออกแบบตลอดจนถึงการผลิต เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์ที่มีคุณภาพและเชื่อมั่นได้ให้แก่ลูกค้า โดยกระบวนการออกแบบโมดูลของ LONGi เริ่มตั้งแต่การทำแบบจำลองตามทฤษฎี โดยใช้แบบจำลองทัศน์ แบบจำลองเชิงไฟฟ้า และแบบจำลองเชิงกลศาสตร์  โดยจะพิจารณาถึงปัจจัยด้านพลังงานของโมดูล ประสิทธิภาพ พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาต่อหน่วย (energy yield) และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ก่อนจะสรุปการออกแบบในขั้นตอนสุดท้าย โดยบริษัทจะพิจารณาวัสดุที่จะนำมาเป็นส่วนประกอบของแผงโซลาร์เซลล์ด้วยความรอบคอบอย่างสูง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังใช้เทคโนโลยีเติมสารแกลเลียม (Ga doping) เพื่อควบคุมการเสื่อมสภาพเพราะแสง (LID) ของโมดูลโซลาร์เซลล์ Mono PERC รวมถึงใช้กระบวนการล้างผิวโลหะด้วยไฮโดรเจน เพื่อบรรเทาการเสื่อมสภาพจากอุณหภูมิและแสง (LeTID)

ภาพที่ 3 หลักการพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ LONGi : กระบวนการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นระดับสูงให้แก่ผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ โมดูลของ LONGi ผ่านการทดสอบภายใต้เงื่อนไขที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป โดยใช้วิธีการหลากหลายรูปแบบที่อ้างอิงจากสถาบันวิจัยชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อรับประกันความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ในด้านกระบวนการผลิต บริษัทได้นำเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้ ซึ่งไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเท่านั้น แต่ยังช่วยรับประกันความเสถียรในการผลิตด้วย อีกทั้งมีระบบควบคุมคุณภาพที่ครอบคลุมเพื่อรับประกันความยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑ์

LONGi คือผู้สร้างมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และความคุ้มค่าของเทคโนโลยีโมดูลโมโนคริสตัลไลน์ ในแต่ละปี บริษัทส่งมอบเวเฟอร์และโมดูลประสิทธิภาพสูงกว่า 30GW ไปทั่วโลก คิดเป็นปริมาณราวหนึ่งในสี่ของความต้องการทั่วโลก LONGi ได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงสุดในโลก โดยนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นคุณค่าหลักสองประการที่ LONGi ยึดมั่นอยู่เสมอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://en.longi-solar.com/

Advertisment

- Advertisment -.