IRPCT ร่วมกับ ARUN PLUS ยกระดับอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

- Advertisment-

ดร. ปรีดา บุญศิลป์ ผู้จัดการใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี หรือ IRPCT และ นายเอกชัย ยิ้มสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรุณพลัส จำกัด หรือ ARUN PLUS พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อยกระดับอาชีวศึกษาที่มีสมรรถนะชั้นสูงในสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ผ่านการจัดศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะและเทคโนโลยีใหม่ให้กับบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนครุภัณฑ์เพื่อใช้ดำเนินการเรียนการสอน ร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระบบทวิภาคีที่เป็นเลิศตลอดจนเป็นแหล่งฝึกอาชีพให้กับนักศึกษาทุน และสามารถพัฒนาศักยภาพในการคัดเลือกเข้าทำงานในสถานประกอบการของ กลุ่ม ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ARUN PLUS  

โดยความร่วมมือในระยะแรกเป็นการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและสนับสนุนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน EV เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจได้มีโอกาสเข้าฝึกงานในบริษัทด้าน EV ของ กลุ่ม ปตท. ที่เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์แล้วในปัจจุบัน เช่น on-ion EV Charging Station หรือ Swap & Go สถานีบริการสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์แบบไม่ต้องรอชาร์จ รวมถึงโรงงานผลิต EV ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง ARUN PLUS และ Foxconn นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา    เพื่อยกระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญต่อกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ให้บรรลุผลได้อย่างยั่งยืนต่อไป

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.