- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณอรพรรณ แสงสว่าง ผู้จัดการหน่วยงานบริหารนวัตกรรมแบบเปิดและทรัพย์สินทางปัญญา คุณเสาวลักษณ์ ภัทรกุลนันท์ ผู้จัดการฝ่ายขายฯ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC คุณสุวัฒน์ ทวีสัตย์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์นาโนซิงค์ออกไซด์ บริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมนาโนซิงค์ออกไซด์ หรือ “ปุ๋ยหมีขาว” ธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช ให้กับกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจเพื่อชุมชน ผู้ปลูกกล้วยหอมทองและไม้ผลปลอดภัย อำเภอ บางแก้ว จ.พัทลุง และลงแปลงสาธิต เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารเสริม โรคและแมลงในพืชกลุ่มผลไม้

นวัตกรรมปุ๋ยนาโนซิงค์ออกไซด์ “ปุ๋ยหมีขาว” ภายใต้เครื่องหมายทางการค้า “REINFOXX” เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นจากศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี ร่วมกับ นาโนแพลนท์ ได้รับการจดทะเบียนปุ๋ยธาตุรองเสริม (รส.) จากกรมวิชาการเกษตร และจำหน่ายผ่าน บริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ของ IRPC ตามวิสัยทัศน์ใหม่ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ยกระดับมาตรฐานเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีของบริษัทฯ “ไออาร์พีซี สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”  

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.