IRPC แจ้ง ปี 64 กำไร 14,505 ล้านบาท พร้อมปันผล 0.22 บาทต่อหุ้น

- Advertisment-

IRPC เผยผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2564 ผลการดำเนินงานเป็นบวกต่อเนื่อง เนื่องจากราคาน้ำมันดิบและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปรับตัวสูงขึ้น หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มคลี่คลายลง โดยเสนอจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ที่ 0.22 บาทต่อหุ้น

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า “ในไตรมาส 4/2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ 67,840 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ส่วนใหญ่จากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยโรงกลั่นน้ำมันมีอัตราการกลั่นอยู่ที่ 198,000 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และบริษัทฯ มี Market GIM อยู่ที่ 6,680 ล้านบาท (10.92 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) ลดลงร้อยละ 7”

ในไตรมาส 4/2564 บริษัทฯ มีกำไรจากสต๊อกน้ำมันสุทธิรวม 267 ล้านบาท ลดลง 2,061 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน ส่งผลให้บริษัทฯ มี EBITDA 3,094 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 50 ขณะที่มีกำไรจากการทำสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน 107 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 70 ล้านบาท และกำไรจากการบริหารความเสี่ยงน้ำมันที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 1,526 ล้านบาท ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2564 มีกำไรสุทธิ 2,194 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากไตรมาสก่อน

- Advertisment -

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เทียบกับปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ จำนวน 235,174 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 55 ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยโรงกลั่นน้ำมันมีอัตราการกลั่นอยู่ที่ 192,000 บาร์เรลต่อวัน เทียบเท่ากับปี 2563 และบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) อยู่ที่ 29,588 ล้านบาท (13.12 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) เพิ่มขึ้นร้อยละ 52 เนื่องจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ทั้งปิโตรเลียมและปิโตรเคมีปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มคลี่คลายมากขึ้น จากการที่ประชากรทั่วโลกได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้น และหลายประเทศเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown นอกจากนี้บริษัทฯ มีกำไรจากสต๊อกน้ำมันสุทธิรวม 11,104 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มี EBITDA 26,961 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22,269 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 475 และมีกำไรสุทธิ 14,505 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 6,152 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท โดยจะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีแผนการลงทุน 5 ปี (2565-2569) เพื่อสร้างการเติบโตตามวิสัยทัศน์ใหม่ วงเงินรวม 41,350 ล้านบาท ในโครงการลงทุนที่สำคัญ ได้แก่ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลตามมาตรฐานยูโร 5 (Ultra Clean Fuel Project: UCF) ปัจจุบันโครงการอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างโรงงาน โดยจะสามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2567 โครงการ Strengthen IRPC เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร โครงการลงทุนทั่วไปและค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงโรงงาน และอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนสร้างสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่เพิ่มมากขึ้น และเสริมจุดแข็งเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในฐานธุรกิจปัจจุบัน เปรียบเสมือนแม่น้ำ 2 สาย (River of 2 streams) ที่บริษัทฯ อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวไปสู่การลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ (Transition to the New Horizons) ต่อไป

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการร่วมมือกับคู่ค้า ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล ให้คุณค่าต่อการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

Advertisment