- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้กับศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 11 ปี ในการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ การวิจัย การสร้างและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง รวมถึงการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์และประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยฯ เพิ่มความมั่นคงแข็งแกร่งให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Advertisment

- Advertisment -.