IRPC ร่วมเสวนา “ภาคธุรกิจไทยกับการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5”

- Advertisment-

IRPC ร่วมงานเสวนา “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา PM2.5” ระดมความเห็นแนวทางการบริหารจัดการ PM2.5 อย่างบูรณาการ พร้อมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กต่อภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม 

นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ให้การต้อนรับผู้บริหารจากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และองค์กรเอกชน ในงานเสวนา “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM 2.5” ณ ห้องประชุมสวนสน อาคาร ENCO B ของ IRPC

นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) (ขวา)

การจัดงานดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งนำเสนอบทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหา PM 2.5 จากกลุ่ม TBCSD เพื่อนำไปขับเคลื่อนและเสนอต่อระดับนโยบายต่อไป

- Advertisment -

ในงานเสวนามี นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธาน TBCSD กล่าวเปิดงาน และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมการเสวนาเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของภาครัฐ ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการสื่อสารข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ของประชาชน

Advertisment

- Advertisment -.