IRPC ร่วมออกบูธแสดงนวัตกรรมทางด้านการเกษตรในงาน AgroFEX2022

- Advertisment-

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และ บริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด โดย คุณสุวัฒน์ ทวีสัตย์ ผู้จัดการนวัตกรรมปุ๋ยเคมี คุณเสาวลักษณ์ ภัทรกุลนันท์ ผู้จัดการขายอาวุโส ธุรกิจปิโตรเคมีพิเศษ พร้อมทีมงาน ร่วมออกบูธแสดงนวัตกรรมทางด้านการเกษตร และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมีขาว รีอินฟอกซ์ (REINFOXX) ในงานเทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป AgroFEX 2022 ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับความสนใจ จากหน่วยงานราชการระดับจังหวัด และภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายพืชเศรษฐกิจในพื้นที่

นวัตกรรมนาโนซิงค์ออกไซด์ “ปุ๋ยหมีขาว” ภายใต้เครื่องหมายการค้า “REINFOXX” เป็นนวัตกรรม ที่คิดค้นจากศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี และผลิตในโรงงานนาโนเคมิคอลของ ไออาร์พีซี ได้รับการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีธาตุรองเสริม (รส.) จากกรมวิชาการเกษตร โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีของบริษัทในการยกระดับคุณภาพผลผลิต เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ด้วยธาตุอาหารพืชที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ต่อผู้บริโภค และไม่มีสารตกค้างในผลผลิต

Advertisment