IRPC ร่วมประชุมระดับชาติ The 6th National Dialogue on Business and Human Rights

- Advertisment-

IRPC ร่วมประชุมระดับชาติ The 6th National Dialogue on Business and Human Rights ผลักดันการขับเคลื่อนธุรกิจที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดยคุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร ผู้แทน IRPC และกรรมการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) กล่าวเปิดการประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 6 ภายใต้ประเด็น “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเข้าถึงกลไกการเยียวยาและการจัดการข้อร้องเรียนสําหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย” จัดโดย สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม Sky View สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

“ประเด็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทางด้านแรงงาน แรงงานข้ามชาติ รวมถึงกระบวนการเยียวยาและการบริหารจัดการข้อร้องเรียนต่าง ๆ เป็นปัญหาสำคัญที่ควรได้รับการแก้ไขตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (หลักการ UNDPs) IRPC ในฐานะสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก แห่งประเทศไทย (GCNT) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนา และเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน”

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.