IRPC ร่วมงาน “สานความรู้ สู่ชุมชน คนอาชีวะ” พร้อมผลักดันอาชีวศึกษาไทย

- Advertisment-

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมงาน “สานความรู้ สู่ชุมชน คนอาชีวะ” จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี และให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีวศึกษาไทย” และ ดร.ปรีดา บุญศิลป์ กรรมการผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “อนาคตของ IRPCT” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการต่างๆ ร่วมกันพัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ตลอดจนเป็นแหล่งฝึกงานและรับนักศึกษาเข้าทำงานกับสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาของวิทยาลัยฯ ซึ่งภายในงานได้มีการแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนบูธของการบริการรับติดตั้งและล้างเครื่องปรับอากาศในราคาพิเศษ บูธการตลาดและฝึกอบรม Up Skill, Re Skill อบรมความปลอดภัย (จป.) และอบรมดับเพลิง   

 

                 

- Advertisment -
Advertisment