IRPC รับรางวัล Silver Class Sustainability Award 2020

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ได้รับรางวัล Silver Class Sustainability Award 2020 ในกลุ่มอุตสาหกรรมการกลั่นและจำหน่ายน้ำมันและก๊าซ (Oil & Gas Refining and Marketing) จาก SAM        ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืนระดับโลก ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับกลุ่มดัชนี DJSI เพื่อจัดอันดับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่นใน 61 อุตสาหกรรม โดยมีบริษัทกว่า 4,700 บริษัทชั้นนำทั่วโลกได้รับการประเมิน และยังได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ S & P Global เพื่อยกระดับการประเมินด้านความยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยรางวัลนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากทั่วโลก และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่ได้รับการประกาศผลใน The Sustainability Year Book 2020

ปีที่ผ่านมา IRPC เข้าร่วมประเมินดัชนีความยั่งยืน และในการประกาศผลเมื่อเดือนกันยายน 2562 IRPC ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) ในอุตสาหกรรมการกลั่นและจำหน่ายน้ำมันและก๊าซ (Oil & Gas Refining and Marketing) กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน

ผลการประเมินดัชนีความยั่งยืนข้างต้น เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของพนักงาน IRPC ที่มุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ด้าน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืนตลอดไป

- Advertisment -

 

Advertisment