IRPC รับรางวัลชมเชย “องค์กรโปร่งใส” จาก ป.ป.ช.

- Advertisment-

IRPC รับรางวัลชมเชย “องค์กรโปร่งใส” จาก ป.ป.ช. สะท้อนการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้

คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จาก พลตำรวจเอก ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566  ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

รางวัลองค์กรโปร่งใส ถือเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตที่แสดงให้เห็นถึง การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งมีมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รางวัลดังกล่าวเป็นความภาคภูมิใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

- Advertisment -

“IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”


Advertisment

- Advertisment -.