IRPC ระดมสรรพกำลัง CSR ลงพื้นที่ช่วยชุมชนต้านภัยแล้ง

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์ เขตประกอบการไออาร์พีซี จ.ระยอง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ร่วมกับชุมชน ระดมสรรพกำลัง ช่วยชุมชนแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ชาวบ้านบริเวณชุมชนรอบเขตประกอบการฯ โดยได้ให้การสนับสนุนน้ำดิบจากบ่อเก็บน้ำของบริษัทฯ เพื่อให้ชุมชนนำไปผลิตเป็นน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในภาคเกษตรกรรม พร้อมทั้งได้สนับสนุนการขุดลอกคลองและสระน้ำไม่ให้ตื้นเขินให้พร้อมรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน รวมทั้งติดตั้งระบบแสงสว่าง ปรับภูมิทัศน์ และสนับสนุนงบประมาณเพื่อบริหารจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

Advertisment

- Advertisment -.