IRPC มอบทุนการศึกษาให้คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

- Advertisment-

IRPC มอบทุนการศึกษา 300,000 บาท ให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC มอบทุนการศึกษา จำนวน 300,000 บาท ให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 603 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

​ทั้งนี้ IRPC มีแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจสุขภาพ สุขอนามัยและการแพทย์ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ดีในอนาคต และเพิ่มความมั่นคงแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย สนับสนุนเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน “IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”

- Advertisment -

- Advertisment -.

Advertisment