IRPC ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2563 นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี รับมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” ประจำปี 2563 จาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในฐานะบุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดี ในการส่งเสริมงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จากการสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ในการให้ทุนการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาด้านอาชีวะของประเทศ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisment

- Advertisment -.