IRPC ติดอันดับ TOP 50 บริษัทที่มีธรรมาภิบาลดีที่สุดในอาเซียน

- Advertisment-
ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล ASEAN Corporate Governance Awards เป็นครั้งที่ 2 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับผลการประเมินในระดับ TOP 50 ASEAN PLCs ตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard 2017  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ASEAN CG Scorecard 2017 เป็นเครื่องมือหรือเกณฑ์กลางในการวัดระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน โดยเกณฑ์ที่นำมาใช้เป็นหลักมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้น ASEAN CG Scorecard จึงเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ลงทุนในการตัดสินใจเลือกลงทุน และบริษัทจดทะเบียนไทยที่จะพัฒนาระบบการกำกับดูแลองค์กรตามมาตรฐานสากล

โครงการ ASEAN CG Scorecard เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ CG ของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน โดยมี 6 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  ไทย และเวียดนาม

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.