IRPC ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนโลก DJSI ต่อเนื่องปีที่ 10

- Advertisment-

IRPC ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 พร้อมเดินหน้าสู่องค์กรสร้างสรรค์นวัตกรรมวัสดุและพลังงาน ควบคู่การสร้างสมดุลให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนี Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Refining and Marketing แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน

IRPC ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการความยั่งยืน โดยดำเนินงานอย่างคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) พร้อมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงของทิศทางเศรษฐกิจ สังคม พลังงาน และพฤติกรรมผู้บริโภคตามเทรนด์ของโลก มุ่งต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สร้างการเติบโตให้สังคมไทยเดินหน้าสู่ความยั่งยืนในระดับสากล

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.