IRPC จับมือ ม.แม่ฟ้าหลวง ร่วมวิจัยพัฒนาวัสดุทางการแพทย์

- Advertisment-

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายอนุชา สมจิตรชอบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ลงนามสัญญาร่วมวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนาวัสดุทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนางานวัสดุที่ใช้ทางการแพทย์ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty products) และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในอนาคต ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์และการเติบโตอย่างยั่งยืน

Advertisment