- Advertisment-

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรรางวัลดีเด่น “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2565 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยผลงานที่โดดเด่นในปีนี้คือ การนำนวัตกรรมของบริษัทฯ บูรณาการเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สังคม (Innovation to Creating Social Value) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้แทนมอบรางวัล เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ถือเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ยกระดับองค์กรไปสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

Advertisment