IRPCรับ6รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นปี2561

- Advertisment-

ผู้บริหาร IRPC รับ 6 รางวัล อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 จากนายกรัฐมนตรี โดยสะท้อนให้เห็นว่า บริษัท มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการตามแนวทางการปฎิบัติการที่เป็นเลิศ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ดำเนินธุรกิจด้วยความสมดุลระหว่าง การสร้างผลกำไร สิ่งแวดล้อม

เมื่อเร็วๆนี้ นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น และคณะผู้บริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 (The Prime Minister’s Industry Award 2018) จากกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 6 รางวัล โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้มอบ ในโอกาสที่ โรงงานโอเลฟินส์ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ โรงงานผลิตเอทธิลีน ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการการจัดการพลังงาน โรงงานบีทีเอ็กซ์ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต โรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิว ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีสไสรีน ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม

ซึ่งทั้ง 6 รางวัลนี้แสดงให้เห็นว่า IRPC  มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการตามแนวทางการปฎิบัติการที่เป็นเลิศ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ดำเนินธุรกิจด้วยความสมดุลระหว่าง การสร้างผลกำไร สิ่งแวดล้อม และสังคม นอกจากนี้ภายในงาน นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ IRPC รวมทั้งบูธของผู้ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.