บอร์ด กกพ.เกินครึ่ง หมดวาระ ก.ย. 2567 นี้ เตรียมเสนอ ตั้งกรรมการสรรหาล่วงหน้า หวั่นกระทบงานสำคัญ

- Advertisment-

บอร์ด คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)  4 คน หรือเกินกว่าครึ่งในคณะกรรมการ ซึ่งรวมทั้ง นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกกพ.จะหมดวาระ 30 ก.ย. 2567 นี้ สำนักงาน กกพ. เตรียมประสานกระทรวงพลังงาน เร่งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ โดยเร็ว เหตุประธาน กกพ. ทำงานครบ 6 ปีและมีอายุ 70 ปี ไม่สามารถรักษาการตำแหน่งประธาน กกพ. ระหว่างรอการสรรหาได้ ซึ่งจะกระทบการพิจารณาวาระงานสำคัญ ในขณะที่ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ประกาศรับสมัครตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน กกพ. แทนตัวเองก่อนครบวาระงานสิ้นปี 2567 นี้เช่นกัน โดยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าของประเทศ ที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการ (บอร์ด) กกพ. จะหมดวาระและพ้นจากตำแหน่ง 4 คน ในวันที่ 30 ก.ย. 2567 นี้ จากบอร์ด กกพ. ที่มีทั้งหมด 7 คน เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ 6 ปี ซึ่งหนึ่งในนั้นมีประธาน กกพ. รวมอยู่ด้วย โดยทั้ง 4 คน ประกอบด้วย

  1. นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธาน กกพ.
  2. นายสุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการ กกพ.
  3. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการ กกพ.
  4. นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการ กกพ.

- Advertisment -

อย่างไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จะต้องเตรียมหารือกับกระทรวงพลังงาน เพื่อให้พิจารณาออกกฎกระทรวงสำหรับสรรหา บอร์ด กกพ.  ซึ่งกระทรวงพลังงานอาจต้องพิจารณาว่าจะใช้หลักเกณฑ์การสรรหาเดิมที่มีอยู่ หรือ จะออกหลักเกณฑ์ใหม่แทน หลังจากนั้นจึงจะประกาศเปิดรับสมัครกรรมการ กกพ.ต่อไป

ทั้งนี้ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานจะเริ่มกระบวนการสรรหาบอร์ด กกพ. ล่วงหน้า 4 เดือน ก่อนบอร์ด กกพ.จะครบวาระ ซึ่งเห็นว่าเป็นเวลาที่ช้าเกินไป ทางสำนักงาน กกพ. อาจเสนอให้ดำเนินการก่อนล่วงหน้า 6 เดือนแทน เพื่อให้บอร์ด กกพ. มีเวลาในการสรรหาประธาน บอร์ด คนใหม่ด้วย  

เนื่องจากการที่ นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธาน กกพ. จะพ้นจากตำแหน่ง อาจส่งผลให้ กกพ. ขาดประธานในการพิจารณาวาระงานสำคัญต่างๆ เนื่องจากนายเสมอใจ จะไม่สามารถรักษาการตำแหน่งประธาน กกพ. ในระหว่างรอกระบวนการสรรหาบอร์ด กกพ. 4 คนได้ เพราะนายเสมอใจ จะมีอายุครบ 70 ปี ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ กกพ.อยู่แล้ว

ดังนั้นจึงต้องเสนอให้เริ่มกระบวนการสรรหาให้เร็วขึ้น สำหรับคณะกรรมการสรรหานั้น ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานจะตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงพลังงาน, ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ตัวแทน NGO และตัวแทนจากสถาบันการศึกษา เป็นต้น มาร่วมในการพิจารณาสรรหา เพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุด

สำหรับบอร์ด กกพ. อีก 3 คน ที่ยังอยู่ในวาระงานต่อไปอีก 3 ปี ได้แก่  

1.นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ กรรมการ กกพ.

2. นายพิทักษ์ จรรยพงษ์ กรรมการ กกพ.

3.นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา กรรมการ กกพ.

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2567 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ได้ลงนามประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงาน กกพ. เพื่อมาทำหน้าที่แทนตัวเอง โดยนายคมกฤช เข้ามาบริหารงานตั้งแต่ 25 ธ.ค. 2562 โดยมีวาระงาน 5 ปี ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งในเดือน ธ.ค. 2567 นี้  อย่างไรก็ตามนายคมกฤชก็มีสิทธิ์ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ กกพ. ในครั้งนี้ด้วย

Advertisment

- Advertisment -.