GULF​ ​ตั้ง​บริษัท​ Pak Lay Power​ ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า​ โครงการ​ Pak Lay​ ขนาด​ 770​ เมกะวัตต์ใน​ สปป.ลาว​ ​กับ​ กฟผ.​ 29​ ​ปี​ เริ่มจ่ายไฟปี​ 2575

- Advertisment-

GULF​ และ​ Sinohydro บริษัทในเครือ​POWERCHINA รัฐวิสาหกิจ​ของจีน​ จัดตั้งบริษัท​ Pak Lay Power Company Limited​ เพื่อลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า​ (Power Purchase Agreement) กับ กฟผ.ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ​ Pak Lay กำลังการผลิตติดตั้ง 770 เมกะวัตต์ในอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 2.6989 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง​ อายุสัญญา​ 29​ ปี​ เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์​ ปี​ 2575

ผู้สื่อข่าว​ศูนย์ข่าว​พลังงาน​ ( Energy​ News​ Center-ENC )​ รายงานว่า​ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ​ GULF ได้มีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ในวันที่ 20 มีนาคม 2566​ บริษัท Pak Lay Power Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่​ GULF​ และ SHK จัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ​ Pak Lay ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 770 เมกะวัตต์ โดย​ GULF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 และ SHK ถือหุ้นร้อยละ​ 60​ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า​(Power Purchase Agreement) กับ กฟผ. โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีระยะเวลา​ 29 ปี​ นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 2.6989 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง​ ซึ่งโครงการฯ มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่​ 1 มกราคม 2575​ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ​ Pak Lay มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 770 เมกะวัตต์

โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนแม่น้ำโขง เมืองปากลาย แขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบน้ำไหลผ่านตลอดปี ( Run of​ the​River) ที่ไม่มีการกักเก็บน้ำในรูปแบบของเขื่อนประเภทอ่างเก็บน ้า (Reservoir)และไม่มีการเบี่ยงน้ำออกจากแม่น้ำโขง แต่ใช้การไหลของน้ำตามธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า โดยที่ปริมาณน้ำไหลเข้าเท่ากับปริมาณน้ำไหลออก ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในแม่น้ำโขง

- Advertisment -

โดยการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำดังกล่าว ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ​ GULF ในการเข้าสู่ตลาดพลังน้ำใน สปป.ลาว​ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ในการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์(Net Zero Emissions)

ก่อนหน้านี้​ เมื่อ​วันที่ 24 มกราคม 2565​ ทั้ง GULF และ Sinohydro (Hong Kong) Holding Ltd. ( SHK ) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ​ Power Construction Corporation of China Ltd.(POWERCHINA) ที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้า (Tariff MOU) กับ กฟผ. ในโครงการ​ ​Pak Lay ไปแล้ว
ซึ่งจะขายไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้ให้แก่ กฟผ. ในอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 2.6989 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

Advertisment

- Advertisment -.