Gulf จัดตั้งบริษัท Gulf MP WHA1 ลุยธุรกิจ Solar Rooftop ป้อนกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

- Advertisment-

Gulf จัดตั้งบริษัท Gulf MP WHA1 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและทิศทางพลังงานโลกที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์​แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญ​ระบุว่า บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี1 จำกัด (GMP1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 70% ผ่านบริษัท กัลฟ์1 จำกัด (GULF1) ได้จัดตั้งบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี ดับบลิวเอชเอ1 จำกัด (Gulf MP WHA1) ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้า 12 SPP ภายใต้บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ซึ่งลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมีความต้องการที่จะติดตั้ง Solar Rooftop ประมาณ 100 เมกะวัตต์

โดย GMP1 มีแผนที่จะเข้าลงทุนใน Gulf MP WHA1 ร่วมกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (WHA Solar) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม WHA ในสัดส่วน 74.99% และ 25.01% ตามลำดับ

- Advertisment -

สำหรับการจัดตั้ง Gulf MP WHA1 เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและทิศทางพลังงานโลกที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อต่อต้านผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Advertisment