ENC Data : โรงไฟฟ้าพลังงานขยะจากกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center – ENC ผู้ดำเนินโครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste Side Story) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 ได้นำสื่อมวลชนท้องถิ่นทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์/เคเบิลทีวี และสื่อออนไลน์ รวมทั้งสมาคมผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดและสื่อภาคพลเมือง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล จำนวนทั้งสิ้น 60 คน เข้าร่วมการอบรมการผลิตเนื้อหาเรื่องการจัดการขยะด้วยการนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยมีการศึกษาดูงานที่ โรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จ. ชลบุรี

พื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก คือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ EEC ทำให้มีการคาดการณ์ว่าปริมาณกากอุตสาหกรรม หรือของเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมจะเพิ่มมากขึ้นตามแนวโน้มการลงทุนด้านอุตสาหกรรม แนวทางการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน (Waste-to-Energy) จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และสามารถตอบสนองการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมได้ในระยะยาว

#wastesidestory #wastesidestorycamp #WastetoEnergy #พลังงานไฟฟ้าจากขยะ

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.