ENC Data: ระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center – ENC ผู้ดำเนินโครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste Side Story) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 ได้นำสื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา ขอนแก่น สระบุรี) เข้าเยี่ยมชมและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการขยะแบบครบวงจร ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โดยศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว นอกจากจะสามารถกำจัดขยะด้วยการฝังกลบ ยังได้ผลผลิตคือ ก๊าซชีวภาพจากการหมักขยะ เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงปั่นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิต 800 กิโลวัตต์ และยังมีผลพลอยได้คือ ปุ๋ยอินทรีย์ ที่ได้จากการหมักขยะในหลุมหมัก ปริมาณ 30 ตันต่อเดือน ขณะที่ ขยะบางส่วนที่เหลือจากกระบวนการคัดแยก ประมาณ 300 ตันต่อวัน ยังรอการกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป ส่วนขยะพลาสติกส่งขายเอกชนนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานผลิตปูนซิเมนต์ 

#wastesidestory #wastetoenergy #พลังงานไฟฟ้าจากขยะ

- Advertisment -

 

 

Advertisment

- Advertisment -.