ENC DATA : การจัดการขยะด้วยการนำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเทศบาลนครขอนแก่น

- Advertisment-
  • เมื่อเร็ว ๆ นี้ โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste Side Story) ดำเนินการโดยศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97 (5) ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้จัดกิจกรรมเวิร์คช็อป ครั้งที่ 5 นำคณะสื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดหนองคาย อุดรธานี และกาฬสินธุ์ จำนวน 60 คน ศึกษาดูงานการจัดการขยะ และการนำขยะไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการขยะในพื้นที่ชุมชนโนนชัย 1 ซ.ราษฎร์คนึง 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะโดยมีการคัดแยกก่อนทิ้งลงถัง และรับฟังบรรยายการจัดการขยะด้วยการนำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า โดย บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้า อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ต. โนนท่อน อ. เมือง จ. ขอนแก่น

 

  • โรงไฟฟ้ารับขยะจากชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า โดยเป็นโรงไฟฟ้าเตาเผาระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถเผาขยะด้วยอุณหภูมิสูง 850 – 1,050 องศาเซลเซียส เพื่อการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ไม่เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ความร้อนที่ได้จากเตาเผาขยะนำไปปั่นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ส่งขายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมติดตั้งระบบบำบัดกำจัดมลพิษทางอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบจัดการเถ้าหนักและเถ้าเบา เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Advertisment

- Advertisment -.