EGCO Group ขยายโครงการจัดการขยะภายในสำนักงานใหญ่ “EGCO Ecosystem” สู่โรงไฟฟ้า 13 แห่ง และศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

- Advertisment-

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group ต่อยอดความสำเร็จของโครงการจัดการขยะ “EGCO Ecosystem” จากพื้นที่สำนักงานใหญ่ สู่โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก 13 แห่ง และศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม มุ่งปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการคัดแยกขยะและการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) อย่างถูกวิธีให้พนักงาน เพื่อขยายผลกระทบเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกพื้นที่ที่ดำเนินกิจการ ตอบโจทย์การมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

นางสาวสลิล ติระวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารองค์กร EGCO Group เปิดเผยว่า EGCO Group ดำเนินธุรกิจด้วยความเชื่อว่า “ต้นทางดี จะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” จึงให้ความสำคัญกับการสร้างสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดีตั้งแต่ต้นทางคือ ภายในองค์กร ในด้านสิ่งแวดล้อม EGCO Group ได้ดำเนินโครงการจัดการขยะภายในองค์กรอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อ “EGCO Ecosystem” ที่อาคารเอ็กโก สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลให้ปัจจุบันอาคารเอ็กโกมีอัตราการรีไซเคิลขยะ (Recycling Rate) เฉลี่ยเพิ่มเป็น 71.05% และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวมทั้งสิ้น 47 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากผลสำเร็จดังกล่าว EGCO Group จึงได้ขยายโครงการฯ ไปยังโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกที่ตั้งอยู่ในประเทศ 13 แห่ง รวมถึงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะและให้ความร่วมมือคัดแยกขยะในสถานที่ทำงานอย่างเป็นระบบ จนเกิดเป็นพฤติกรรมเชิงบวกและสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป

นอกจากนี้ EGCO Group ในฐานะสมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ได้จับมือกับ AIS ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารชั้นนำ เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” เพื่อช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร ซึ่งเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ และมีช่องทางในการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่จะนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีแบบไม่เหลือเศษซากและปราศจากการฝังกลบ (Zero E-Waste to Landfill)

- Advertisment -

“การขยายผลโครงการ “EGCO Ecosystem” ไปสู่โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกและศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ควบคู่กับการร่วมสนับสนุนการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี จะช่วยส่งเสริมการจัดการขยะภายในองค์กรของ EGCO Group ให้มีความเข้มแข็งและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงยกระดับการสร้างผลกระทบเชิงบวกไปสู่สิ่งแวดล้อมและสังคมภายนอกในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตามเป้าหมายของ EGCO Group ที่มุ่งบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2593” นางสาวสลิล กล่าว

ทั้งนี้ โครงการจัดการขยะภายในองค์กร “EGCO Ecosystem” ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค โดยได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “Low Carbon Business: Waste Management Award” จากโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ในปี 2564 และรางวัล “Asia Responsible Enterprise Awards 2022” สาขา Green Leadership จากสถาบัน Enterprise Asia ในปี 2565 นอกจากนี้ EGCO Group ได้ขยายผลสำเร็จของโครงการฯ สู่ชุมชนและสังคมภายนอก ด้วยการสนับสนุนถังขยะแยกประเภทและแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะแก่วัดและโรงเรียนอีกด้วย

Advertisment