EGAT Academy ถ่ายทอดความรู้ให้คนนอกองค์กร ประเดิมหลักสูตร”ระบบป้องกันอุปกรณ์โรงไฟฟ้า”

- Advertisment-

กฟผ. เปิด EGAT Academy พัฒนาบุคลากรในแวดวงพลังงาน  ประเดิมจัดอบรมหลักสูตรแรก “ระบบป้องกันอุปกรณ์โรงไฟฟ้า” ให้กับบุคคลภายนอก หลังองค์กร สั่งสมประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้ามาเกือบ 50 ปี และต้องการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีต่อระบบไฟฟ้าของประเทศในภาพรวม

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร “ระบบป้องกันอุปกรณ์โรงไฟฟ้า” (Electrical Equipment and Protection for Power Plant) ให้กับบุคคลภายนอก โดยมีผู้สนใจเข้าอบรมรวม 37 คน ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ กฟผ. กล่าวว่า หลักสูตรระบบป้องกันอุปกรณ์โรงไฟฟ้าเป็นการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคและขั้นตอนการตั้งค่าการทำงานระบบป้องกันไฟฟ้า ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ตลอดจนการบำรุงรักษาระบบป้องกันอุปกรณ์โรงไฟฟ้า โดยเป็น 1 ใน 2 หลักสูตรนำร่องของโครงการ EGAT Smart Academy ที่เปิดอบรมให้กับบุคคลภายนอก และมีหลักสูตรต่อไปที่จะเปิดอบรม คือ หลักสูตรเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษา (Power Plant Technology and Maintenance)

- Advertisment -

“การเปิดอบรมให้กับบุคคลภายนอกโดย กฟผ. นี้ จะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้า เนื่องจาก กฟผ. ได้สั่งสมประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้ามาเกือบ 50 ปี และต้องการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีต่อระบบไฟฟ้าของประเทศในภาพรวมต่อไป” รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ กฟผ. กล่าว

สำหรับ หลักสูตรระบบป้องกันอุปกรณ์โรงไฟฟ้า มีระยะเวลาการอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2561 มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมถึงสองเท่าจากจำนวนที่เปิดรับสมัคร โดยมีวิทยากรที่ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ทำให้ผู้รับการอบรมสามารถสอบถามปัญหาและข้อสงสัย เพื่อให้ได้รับข้อมูลความรู้อย่างเต็มที่ และหลังจากนี้จะมีการนำข้อมูล ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้เข้าอบรมไปพัฒนากระบวนการดำเนินงาน รวมถึงพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

Advertisment