Dow เดินหน้าหนุนวิสาหกิจชุมชนผ่านกิจกรรม “ตลาดปันสุข”

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) หนึ่งในพี่เลี้ยงวิสาหกิจชุมชนภายใต้กิจกรรม ‘ตลาดปันสุข’ ซึ่งสร้างรายได้และส่งเสริมธุรกิจชุมชนให้ยั่งยืนและมั่งคั่ง ได้ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดงานแถลงข่าวสรุปผลงานโครงการ “ผนึกกำลัง Big Brothers…นำชุมชนสู่กิจการเพื่อสังคม ปีที่ 4” ตั้งเป้าผลักดันและขยายผลการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อยกระดับชุมชนกว่า 200 แห่งให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำและลดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพด้านการผลิต การจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ และการตลาด โดยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนำรายได้ส่วนหนึ่งมาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญในชุมชนของตน โดยในงานมีนางภรณี กองอมรภิญโญ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการผลักดันและขับเคลื่อนโครงการกับผู้บริหารเครือข่ายพันธมิตรทั้ง 10 แห่ง

Dow เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงได้ให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมตลาดปันสุข ณ เซ็นทรัลพลาซา และกิจกรรมลานนัดดาวในพื้นที่ของบริษัท ซึ่งตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและให้บริการเพิ่มขึ้นรวมเป็นเงินมากกว่า 8 ล้านบาท

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.