Dow เดินหน้ายกระดับศักยภาพวิศวกรเคมีไทย จับมือ วิศวะ ลาดกระบัง ต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติจริง

- Advertisment-

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำการพัฒนาและผลิตวัสดุศาสตร์ของโลก เดินหน้าลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยในการขยายผลการเสริมศักยภาพและทักษะด้านวิศวกรรมเคมีที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมไทยและตลาดแรงงานอย่างตรงจุด โดยล่าสุดได้ผนึกกำลังกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย มอบโอกาสการฝึกงานภาคสนามในโรงงาน ให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง ตั้งเป้าสร้างวิศวกรเคมีที่มีความรู้ความสามารถที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต

Dow เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อาทิ พลาสติกหลากหลายชนิด เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน ยานยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และสินค้าอุปโภคบริโภค ดำเนินงานมายาวนานกว่า 125 ปี โดยมีเครือข่ายโรงงานกว่า 100 แห่งในกว่า 30 ประเทศ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันโรงงาน Dow ในประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ Dow ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นางศิริพร เฟื่องมารยาท ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “เรามีองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการดำเนินงานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เราจึงเชื่อมั่นที่จะส่งต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีระดับโลกที่ทันสมัยให้กับเยาวชนและคนไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ Dow ได้ให้การส่งเสริมมาโดยตลอด”

- Advertisment -

ในความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Dow เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมชั้นนำโดยตรง โดยส่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการบรรยายพิเศษในชั้นเรียน รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาและการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานที่โรงงาน Dow ในจังหวัดระยอง พร้อมกับพิจารณาผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นพนักงานของบริษัทในอนาคต

รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า “การร่วมมือกับ Dow เป็นโอกาสที่ดีที่จะเน้นความสำคัญของความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาทางวิชาการกับอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึกในศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมเคมี ทำให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาทักษะและความชำนาญที่จะตอบโจทย์และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาและการผลิตบุคลากรวิศวกรรมเคมีของไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ”

ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://curriculum.kmitl.ac.th/faculty/eng/

Advertisment

- Advertisment -.