Dow – วว. ลงนาม แก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยี

- Advertisment-

Dow – วว. ลงนาม แก้ปัญหาขยะพลาสติกด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยี หนุนชุมชนต้นแบบ คัดแยกขยะ เปลี่ยน Waste เป็น Value มุ่งขยายผลลดขยะอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) ที่มุ่งมั่นดำเนินโครงการด้านความยั่งยืน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในโครงการ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาคุณภาพขยะพลาสติกในชุมชนอย่างยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาแก้ปัญหาขยะชุมชนและพลาสติกที่ใช้แล้ว ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะรีไซเคิล รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ซึ่ง Dow และ วว. มีแนวคิดร่วมกัน

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่โลกมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัด แต่มีความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้น การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนจะต้องนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ รวมทั้งต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เราสามารถใช้ทรัพยากรที่มีค่าได้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ซ้ำได้เป็นวงจรไม่รู้จบ โดยเฉพาะพลาสติกใช้แล้วซึ่งโครงการนี้สอดคล้องเป็นอย่างยิ่งกับหนึ่งในเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ Dow ได้ประกาศไปเมื่อปีที่แล้วคือ “การหยุดขยะพลาสติก” โดยเราตั้งเป้าจะผลักดันให้พลาสติกที่ใช้แล้วจำนวน 1 ล้านตันจากทั่วโลกถูกเก็บกลับมาใช้ประโยชน์หรือรีไซเคิล ทั้งผ่านกิจกรรมที่ Dow ดำเนินการเอง และโครงการความร่วมมือ

- Advertisment -

”พลาสติกใช้แล้วมีค่าเกินกว่าจะทิ้งให้เป็นขยะ หากเราสามารถคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน อีกทั้งช่วยส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ circular economy ที่จะทำให้เกิดการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน” นายฉัตรชัยกล่าว

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (ขวา) และนางกรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัท ดาว

ปัจจุบัน ปริมาณขยะในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นถึง 15% โดยปริมาณขยะพลาสติกเฉลี่ยจากวันละ 5,500 ตัน เพิ่มเป็น 6,300 ตันต่อวัน แต่สามารถนำเข้าสู่ระบบรีไซเคิลได้เพียง 23% เท่านั้น โดยรัฐบาลมีเป้าหมายในการนำขยะพลาสติกกลับมารีไซเคิล 100% ภายในปี 2570 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันขยะพลาสติกหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อม และลดปัญหาการสะสมขยะในชุมชน

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า วว. และ Dow ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง วว. ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการ​แข่งขันของประเทศ (บพข.) โดยนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับนโยบาย BCG Economy เพราะปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องดำเนินการแก้ไข หากมีการจัดการที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบในระยะยาว ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้น การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการจัดการขยะชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะขยะพลาสติกซึ่งสามารถนำกลับมาเป็นวัตถุดิบรอบสองที่มีคุณภาพ สนับสนุนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศได้ต่อไป”

โครงการ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาคุณภาพขยะพลาสติกในชุมชนอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 5 อย่างในระยะ 3 ปีได้แก่

  • ยกระดับศูนย์คัดแยกพลาสติกใช้แล้วเพื่อพัฒนาร้านรับซื้อของเก่าและชุมชน โดยเน้นการจัดการพลาสติกใช้แล้ว รวมถึง เทคโนโลยีการแปรรูปขยะเศษอาหารและของเหลือทิ้งภาคการเกษตร โดยจะนำร่องที่ ชุมชนวังหว้า อ.แกลง จังหวัดระยอง
  • สร้างมาตรฐานพลาสติกรีไซเคิลโดยคิดวิธีการและเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบและตรวจวัดคุณภาพพลาสติก เช่น การตรวจสอบความหนาแน่น / วิธีตรวจวัดโดยชุมชน
  • พัฒนาหลักสูตรด้าน “การจัดการขยะให้เป็นศูนย์” เน้นการจัดการองค์ความรู้ ด้านการจัดการขยะด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน
  • พัฒนาการใช้เครื่องมือ online เน้นการพัฒนาแอปพลิเคชั่น เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะ ที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการที่มีความพร้อมอย่างเป็นรูปธรรม และ
  • ถอดบทเรียนความสำเร็จการจัดการขยะชุมชนที่สำเร็จ เพื่อทำเป็นคู่มือสำหรับนำไปขยายผลในชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะชุมชนและพลาสติกใช้แล้วอย่างมีส่วนร่วมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในครั้งนี้ จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และจะนำไปสู่การขยายผลในชุมชนอื่น ๆ ในอนาคตต่อไป

“โครงการนี้จะเปลี่ยน waste เป็น value เปลี่ยนขยะกลับมาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ โดยหวังให้เทคโนโลยีที่นำมาใช้อยู่กับชุมชนและชุมชนสามารถนำไปใช้ในการจัดการขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน” ดร. ชุติมากล่าว

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาคุณภาพขยะพลาสติกในชุมชนอย่างยั่งยืน” ได้ที่ https://youtu.be/EJz2M8Qy9LY

Advertisment

- Advertisment -.