CEO ปตท. บรรยายพิเศษด้านพลังงานและภูมิรัฐศาสตร์แก่ยุวทูตคุณธรรม

- Advertisment-

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เสริมความรู้ด้านพลังงานให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ใน “การประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนําเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นยุวทูตคุณธรรมในศตวรรษที่ 21” ในหัวข้อ “ความมั่นคงทางพลังงานกับภูมิรัฐศาสตร์” โดยกล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังงานของประเทศและของโลก รวมถึงภารกิจหลักของ ปตท. ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่คนไทยท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สถานการณ์โลก ให้กับสภาเด็กและเยาวชน ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เครือข่ายเด็กพิการ ผู้นำเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ เพื่อนำไปพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยในอนาคต

Advertisment

- Advertisment -.