BGRIM ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก “FTSE4Good Index Series”

- Advertisment-

บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก “FTSE4Good Index Series”   ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีชั้นนำด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับระดับโลกที่ประเมินศักยภาพในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG)  ที่จัดโดยฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประเทศอังกฤษ  โดยผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาการลงทุนกับบริษัทที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ กล่าวว่า พนักงาน บี.กริม เพาเวอร์ รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good Index Series  นับเป็นความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นว่า บี.กริม เพาเวอร์ เป็นองค์กรชั้นนำด้านพลังงานระดับโลกที่มีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ยังได้รับการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Rating ในระดับ BBB การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ตลอดจนการได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลด้านความยั่งยืนจากสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสอดคล้องกับแนวทางการลงทุนอย่างยั่งยืนอีกด้วย

บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนของประเทศไทยมาต่อเนื่องยาวนานกว่า 24 ปี ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บริษัทได้ขยายธุรกิจและมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนโดยมุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรอบ อันนำไปสู่การเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

- Advertisment -

FTSE4Good Index Series เป็นดัชนีอ้างอิงเพื่อวัดผลการลงทุนและดัชนีเพื่อการซื้อขายสำหรับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญด้าน ESG ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยเปิดตัวครั้งแรกในปี 2544 ก่อนประยุกต์เกณฑ์การประเมินผลไปใช้ในดัชนี FTSE Emerging Indexes ในปี 2559 ซึ่งครอบคลุมกว่า 20 ประเทศตลาดเกิดใหม่ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ftserussell.com/products/indices/ftse4good

Advertisment

- Advertisment -.