BGRIM รับรางวัลหุ้นยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ที่ 3 จากซ้าย) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 ประจำปี 2562 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ โดยได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 2
- Advertisment-

BGRIM ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance – ESG) หรือ ESG 100 ในกลุ่มทรัพยากร (Resource) จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งประเมินจากข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมจำนวน 771 บริษัท/กองทุน/ทรัสต์เพื่อการลงทุน โดยติดอันดับ ESG 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 

นายปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  หรือ BGRIM เปิดเผยว่า BGRIM ได้ติดอันดับ ESG 100 ครั้งแรกในปี 2561 หลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียง 1 ปี ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้นักลงทุนเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานอย่างมืออาชีพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อการเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สถาบันไทยพัฒน์เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ โดยได้เปิดเผยรายชื่อกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 เป็นต้นมา การประเมินในปีนี้สถาบันไทยพัฒน์ได้พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน โดยใช้เรตติ้งโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากแนวทางตามมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนของ GISR (Global Initiative for Sustainability Ratings) ซึ่งประเมินโดยอ้างอิงจากเอกสารรายงานที่บริษัทเผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน และข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความยั่งยืนของหน่วยงานที่ออกหลักทรัพย์/กองทุน จากแหล่งข้อมูล 6 แหล่ง รวมจำนวนกว่า 14,278 จุดข้อมูล

- Advertisment -

การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป

Advertisment