BGRIM รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561

- Advertisment-

BGRIM รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Recognition และรางวัล First Time Sustainability Report

เมื่อเร็วๆนี้ นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ รับมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) รวม 2 รางวัล ได้แก่  รางวัล Recognition และรางวัล First Time Sustainability Report

งานมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้น ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย CSR Club, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับการจัดทำรายงานความยั่งยืนให้มีคุณภาพและมีเนื้อหาที่ได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์ตามประเด็นความยั่งยืนขององค์กรเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environment Social and Governance) และการขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล (SDGs)

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.