BGRIM ขึ้นแท่นกลุ่มผู้นำ 10% แรก ของ “S&P Global Sustainability Yearbook 2023”

- Advertisment-

บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก “The S&P Global Sustainability Yearbook 2023” ในกลุ่มบริษัทผู้นำ 10% แรกของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) ตอกย้ำความสำเร็จภายใต้วิสัยทัศน์แห่งความมุ่งมั่น “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” (Empowering the World Compassionately)

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า “บี.กริม ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานถึง 145 ปี ด้วยการบริหารจัดการที่สอดประสานกันทั้งการส่งเสริมธุรกิจให้เติบโต ควบคู่การสร้างคุณค่าสู่สังคมไทย การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายงาน The Sustainability Yearbook โดย S&P Global สองปีติดต่อกัน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ บี.กริม ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ GreenLeap – Global and Green ในปี 2566 ของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่มุ่งพัฒนาพลังงานสะอาดและปลอดภัย เพื่อร่วมลดภาวะโลกร้อนและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมบรรลุเป้าหมายก้าวสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี 2593 นี้”

บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายงาน S&P Global Sustainability Yearbook ประจำปี 2566 ด้วยคะแนน S&P Global ESG ที่ระดับ 10% แรกของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า โดยได้รับ 84 คะแนน จาก 100 คะแนน สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันในระดับสากล ทั้งนี้ The Sustainability Yearbook เป็นรายงานการจัดอันดับซึ่งสะท้อนความยั่งยืนองค์กรประจำปีในระดับสากล ตามลำดับคะแนน S&P Global ESG ซึ่งพิจารณาจาก 3 มิติ ได้แก่ มิติธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม ซึ่งบริษัทที่ได้รับการจัดให้อยู่ใน The Sustainability Yearbook จะต้องมีคะแนนอยู่ในลำดับ 15% แรกของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และมีคะแนนอยู่ภายใน 30% ของบริษัทที่มีผลคะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งรายงานประจำปี 2566 นี้ มีเพียง 708 บริษัท จากกว่า 7,800 บริษัทชั้นนำของโลก ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก Yearbook โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดสูงถึง 84 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.