7 เดือนแรก63 การใช้ LPG ลด 16.8% NGV ลด 31.7%

- Advertisment-

กรมธุรกิจพลังงาน เผยตัวเลขการใช้LPGและ NGV ในรอบ 7 เดือนปี 2563 (มกราคม – กรกฎาคม) ยังลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนโดยการใช้ LPG เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 14.9 ล้านกก./วัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 16.8 และการใช้ NGV เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 3.8 ล้านกก./วัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 31.7 ในขณะที่ปตท.ชี้ราคาก๊าซช่วงครึ่งปีแรกมีเสถียรภาพ และมีแนวโน้มลดลงจากราคาน้ำมันเตาอ้างอิง

 นางสาว นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ตัวเลขการใช้ LPG เฉลี่ยต่อวันในรอบ 7 เดือนของปี 2563 (มกราคม – กรกฎาคม)อยู่ที่ 14.9 ล้านกก./วัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 16.8 โดยปริมาณการใช้ภาคขนส่งลดลงมากที่สุด มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 2.0 ล้านกก./วัน คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 29.6 รองลงมาเป็นภาคปิโตรเคมี มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 5.9 ล้านกก./วัน คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 21.3 ถัดมาเป็นภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณการใช้ลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 1.6 ล้านกก./วัน คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 11.2 และภาคครัวเรือนมีปริมาณการใช้ลดลงน้อยที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่ 5.4 ล้านกก./วัน คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 6.2

- Advertisment -

ส่วนการใช้ NGV เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 3.8 ล้านกก./วัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 31.7 เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายการปรับราคาขายปลีก NGV สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไปเพื่อสะท้อนต้นทุน จึงทำให้ราคา NGV ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคหันไปใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์หรือน้ำมันดีเซลหมุนเร็วแทน

ข้อมูลจากบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) ชี้ให้เห็นราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยของปตท. ช่วงครี่งแรกของปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ราคายังคงมีเสถียรภาพ และมีแนวโน้มลดลงจากราคาน้ำมันเตาอ้างอิง  แม้ว่าราคาเชื้อเพลิงอื่นในตลาดโลกมีความผันผวนสูง  โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 7.2 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ1

Advertisment

- Advertisment -.